Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-14 12:17:08

Safe at Sea AB: Beslut om Riktad emission och extra stämma

Styrelsen i Safe at Sea AB har idag den 14 november 2019 beslutat om att genomföra en riktad emission inom ramen för årsstämmans bemyndigande samt beslutat om att kalla till extra stämma. 

En riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomförs i syfte att färdigställa utvecklingen av viktiga strategiska produkter, uppfylla de tillväxtmål som tidigare kommunicerats och beslutats av styrelsen samt för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt. Styrelsen bedömer att det inte finns förutsättningar för att på kort sikt genomföra en företrädesemission med hänsyn till tidsaspekten samt emissionskostnader, varför styrelsen beslutat om att göra avsteg från aktieägarnas företrädesrätt. 

Emissionsvillkor:

  •  Emissionskursen har av styrelsen fastställts till ett marknadsmässigt belopp om 1,00 SEK per aktie. Det är styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts då den baseras på rådande marknadsförutsättningar.
     
  •  Den del av emissionen som genomförs inom styrelsens bemyndigande omfattar högst 3 500 000 nya aktier, vilket ökar Bolagets aktiekapital med högst 2 625 000 SEK. Vid full teckning tillförs Bolaget 3 500 000 SEK i emissionslikvid, före uppskattade emissionskostnader om cirka 300 000 SEK.
  •  Den del av emissionen som genomförs inom ramen för vederbörligt stämmobeslut omfattar högst 1 500 000 nya aktier, vilket ökar Bolagets aktiekapital ytterligare med högst 1 125 000 SEK. Vid full teckning tillförs Bolaget 1 500 000 SEK i emissionslikvid, före uppskattade emissionskostnader om cirka 50 000 SEK. 

Styrelsen är av årsstämman som avhölls den 23 maj 2019, bemyndigad att fram till nästa årsstämma fatta beslut om emissioner motsvarande ett belopp om högst 5 MSEK. Bolagsordningen medger ett högst antal aktier om 8 miljoner st, varför 3 500 000 aktier kommer att erbjudas inom ramen för styrelsens bemyndigande och resterande 1,5 miljoner aktier erbjudas inom ramen för stämmobeslut.

De som avser teckna aktier i emissionen är (Namn/antal aktier): Martin Bengtsson/150 000, Christian Berger/550 000, Pontus Berger/100 000, Andreas Björklund/250 000, Patric Blomdahl/300 000, Jimmie Landermann/350 000, Christian Månsson/150 000, Jens Olsson/300 000, Magnus Olsson/250 000, Mathias Semmelhofer/100 000, Joakim Svahn/250 000, Fredrik Valfridsson/100 000, Per Vasilis/400 000 och Fredrik Åhlander/250 000.

Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 16 december 2019 kl.15:00. Kallelse kommer att ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri.

Vid extrastämman kommer styrelsen föreslå att genomföra ändring av bolagsordningens gränser avseende antal aktier. Styrelsen kommer också att presentera förslag avseende minskning av bolagets aktiekapital, för täckande av förlust och överföring till fritt eget kapital. Styrelsen föreslår vidare att genomföra den del av den riktade nyemissionen som ej ryms inom nuvarande maxgräns för antal aktier enligt bolagets gällande bolagsordning.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB

Prenumeration