Hem

Reports

Publicerat: 2019-11-14 13:47:57

Vindico Group AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2019-01-01 - 2019-09-30

Rapportperioden 2019-07-01 — 2019-09-30

 • Koncernens nettoomsättning ökade något jämfört med samma period 2018 och uppgick till 4 013 tkr (3 954 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var positivt och uppgick till 568 tkr (– 403 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt var positivt och uppgick till 274 tkr (- 679 tkr).
 • Resultat per aktie 1,80 öre (– 4,46 öre).

Perioden 2019-01-01 — 2019-09-30

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 10 175 tkr (10 447 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 

till – 1 097 tkr (– 2 915 tkr).

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 993 tkr (- 3 785 tkr).
 • Resultat per aktie – 13,08 öre (– 24,85 öre).

Händelser under tredje kvartalet

 • Peter Fornell har anställts som affärsutvecklare
 • Klädbutiker har börjat använda vår nya ButiksDNA produkt – märkpennan
 • NCC testar vårt Kameralarmsystem
 • Orderstock inom affärsområdet Kamerabevakning uppgår till ca 3 Mkr

Väsentliga händelser efter perioden

 • Vindico blir leverantör till NetOnNet och erhåller en första order värd ca 200 000 kr.
 • Vindico skriver leverantörsavtal med Electra Sweden AB och får en första order.

VD har ordet

Försäljningen under tredje kvartalet blev något högre än jämförelseperioden, men framför allt gjorde bolaget ett positivt rörelseresultat beroende på en högre försäljning jämfört med tidigare kvartal i kombination med bättre marginaler och lägre kostnader. Vi upplever att vi nu börjar närma oss en kostnadskostym som är på rätt nivå för verksamheten.

Kamerabevakning har varit vårt största affärsområde även detta kvartal. Vi har fortsatt leverera kamerasystem till Göteborgs Stad och då främst parkeringsgarage samt till fastighetsbolag. Vi arbetar med att bredda kundbasen inom affärsområdet och har även gjort mer industriella installationer. Behovet av kameraövervakning ökar i samhället och Vindico står idag väl utrustat för att kunna förse kunder med kamerasystem till rätt kvalitet och pris tack vare en lång erfarenhet och kompetens inom området.

Inom DNA-märkning har vi ökat försäljningen av DNA-pennan, som använda för att märka varor i butiker och vi har även ökat försäljningen av märksatser. Vi har nu börjat sälja märksatser via återförsäljare i väsentligt större omfattning och efter kvartalets slut erhöll vi de första beställningarna som ett direkt resultat av denna satsning. För att erbjuda dessa kunder ett bredare utbud av smarta säkerhetsprodukter som kompletterar märksaster till konsument, har vi tagit fram ett antal, ej egenutvecklade, produkter som kommer att lanseras under fjärde kvartalet.

Inom affärsområdet Laddskåp arbetar vi fortsatt framför allt med våra produkter för säker förvaring och laddning av elcykelbatterier och mobiltelefoner. Intresset för cykelbatteriskåpet växer och vi ser en ökad försäljning av detta mot fastighetsbolag.

Vi erbjuder också laddskåp och vagnar för laddning av surfplattor och datorer i skolor, en försäljning som brukar öka under fjärde kvartalet.

Tack vare det positiva rörelseresultatet ser likviditetssituationen lite bättre ut än tidigare kvartal, men det är fortsatt så att bolaget tittar på finansieringslösningar bland annat för att kunna öka tillväxten snabbare. All verksamhet bedrivs idag i dotterbolaget Vindico Technology.

Det känns definitivt som att vi är på rätt väg och jag ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Finansiell ställning och likviditet

Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket har lösts genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest AB ägt av Carl Schneider.

Vindico kommer att under kommande kvartal se över möjligheterna till kapitaltillskott, vilket med största sannolikhet innebär en företrädesemission.

Utsikter och prognos

Koncernen lämnar inga prognoser. 

Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock öka under året och det breddade produktsortimentet stärker denna efterfrågan.

Vindico har fortsatt ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30% per år samt genom förvärv. 

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden.

Ansvarsförbindelser 

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 9 personer.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen:

Bokslutskommuniké           14 februari 2020. 

Mölndal den 14 november 2019

Rapporten avges av verkställande direktören Carl Schneider efter bemyndigande från styrelsen.

Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Bergfotsgatan 3A

431 35 Mölndal

010-209 05 20

www.vindicogroup.se

www.vindico.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.Siffror Vindico Group Rapport Q3 2019

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vindico Group AB