Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-19 10:36:49

Shortcut Media AB: KALLELSE: Till Aktieägarna i SHORTCUT MEDIA AB (publ)

RÄTTELSE: Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till extra bolagsstämma.

Datum           2019-12-18

Tid                Kl. 13:00

Plats              Ynglingagatan 15 (dotterbolaget Bond Street Films kontor)

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 12 december 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”VPC”) förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 12 december 2019.

Anmälan ska ske genom mail till anders.brinck@shortcutmedia.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 12 december 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 december 2019.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Godkännande av köp av aktier

7. Emission

8. Stämmans avslutande

Angående punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna bolagets förvärv av minst 251 aktier i Bond Street Film Stockholm AB, org.nr 556762-9513.

För giltigt beslut krävs att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Angående punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 55 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

  1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Bond Street Film Holding AB och övriga minoritetsägare i Bond Street Film. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets önskan om en lägre belåningsgrad.
  2. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,94 kronor. Grunden för teckningskursen är stängningskursen senaste handelsdag före pressmeddelande om affären sänts, måndag 11 november 2019. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
  3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.
  4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
  5. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
  6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Styrelsen i Shortcut Media AB (publ.) kommer senast två veckor före bolagsstämman även att via Cision distribuera ett mer utförligt utlåtande kring affären med Bond Street, dess struktur och bakgrunden till att den bedöms gynna aktieägarnas intressen.

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Brännkyrkagatan 103, 117 26 Stockholm och på dess hemsida, www.shortcutmedia.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i november 2019

Styrelsen 19 november Shortcut Media AB (publ.)

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB