Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-19 14:05:22

Spago Nanomedical AB: Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i Spago Nanomedical AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman i Spago Nanomedical AB som avses hållas i Stockholm den 6 maj 2020.

I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning utsetts bestående av minst tre ledamöter som utses i samråd med de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september, samt styrelsens ordförande. Efter att vissa ägare valt att avstå representation har valberedningen följande sammansättning:

Peter Lindell, representerar Berinor BV samt eget innehav

Mikael Lönn, representerar eget innehav

Eva Redhe, representerar eget innehav

Eugen Steiner, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsett Peter Lindell till ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: steiner.eugen@gmail.com

För ytterligare information, kontakta Eugen Steiner, styrelsens ordförande, +46 705 406519, steiner.eugen@gmail.com, eller Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.Läs mer hos Cision
Läs mer om Spago Nanomedical AB