Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-25 14:39:51

Shortcut Media AB: Shortcut Media publicerar utlåtande kring det föreslagna förvärvet av aktier i Bond Street Film och bjuder in till investerarträff 18 december

Shortcut Media Group (SMG) har ingått avsiktsförklaring att öka ägandet i dotterbolaget Bond Street Film (Bond Street), från 65% till 90,1%. Därefter avses alla verksamheter i Stockholm samlas i Bond Street. Bolaget publicerar nu ett utlåtande kring affären och bjuder till investerarträff 18 december.

Inbjudan till investerarträff 

Härmed vill SMG bjuda in till investerarträff den 18 december kl 14:00 i Bond Streets lokaler, på Ynglingagatan 15 i Stockholm. Denna hålls direkt efter extra bolagsstämma på samma adress. Alla som är intresserade är varmt välkomna att delta vid investerarträffen. Deltagare behöver inte vara aktieägare i bolaget sedan tidigare.

Förutom presentation av bolaget och möjlighet att ställa frågor till ledningen kommer det även erbjudas rundvandring i bolaget lokaler på Ynglingagatan. Intresserade av att delta ombeds anmäla sig och eventuellt sällskap till johanna.wellander@shortcutmedia.se senast 11 december.

Nedan beskrivs bland annat SMG:s bakgrund, de trender och andra faktorer samt styrelsens rekommendation kring den föreslagna affären med Bond Street.

Bakgrund 

SMG har sedan koncernen bildades 2014 följt en så kallad ”House of Brands”-strategi. Det innebär att olika specialistkompetenser samlats under olika varumärken och i olika bolag i koncernen. Strategin har historiskt möjliggjort för koncernens bolag att ta position inom specifika nischer, något som gynnat SMG:s utveckling.

2018 omsatte koncernen 60 Mkr, efter en genomsnittlig årlig tillväxttakt med 57% sedan 2014, då omsättningen uppgick till knappt 10 Mkr. Under de första nio månaderna 2019 visade SMG en organisk tillväxttakt på 18%, jämfört med samma period 2018.

Koncernen har nu växt till en av Nordens ledande aktörer inom produktion av film i kortformat. För att fortsätta på bolagets resa med lönsam tillväxt bedömer styrelsen att sammanslagningen i Stockholm är ett viktigt nästa steg. Det kommer ge verksamheten en operationell och finansiell hävstång som förväntas skapa aktieägarvärde effektivare än den tidigare organisationen. Bakgrunden till denna bedömning beskrivs mer utförligt nedan.

Trender  

Insourcing 

Både i USA, Europa och i Sverige är trenden tydlig. Varumärkesstrateger och annan reklambyrå-kompetens tenderar att i ökande takt flytta in-house till kunden. Det gäller även löpande produktion av visst marknadsföringsmaterial, exempelvis inlägg på sociala medier. Men det finns ytterst få exempel på företag som internt kan klara av att hantera hela behovet av volym, bredd och djup inom rörlig bild.

Med en samlad verksamhet i Stockholm kommer SMG att kunna tillgodose kundernas ökade behov av snabbhet och flexibilitet utan att behöva tumma på kvalitet. Att utgöra våra kunders förlängda arm inom rörlig bild oavsett om kunden är en direktkund, byrå, distributör eller annan typ av beställare är något vi tror starkt på. 

Always on  

’Always on’ avser en strategi med frekventa uppdateringar i olika kanaler och är något som fler och fler företag använder. När mängden kommunikationskanaler ökar får det till följd att nästan alla större organisationer utvecklas till mediehus i sig. För att klara detta utan att tappa fokus på kärnverksamheten behövs en stark partner. Denne partner behöver vara långsiktig, snabb, kunna producera film med hög kvalitet samt ha erfarenhet och förståelse för t.ex digitala kanaler. När SMG nu samlar sina specialistkompetenser under samma tak skapas ett team som kan hantera samtliga behov inom rörlig bild på ett sätt som mycket få konkurrenter klarar.  

Marknadsföring och försäljning 

När vi inom SMG synkroniserar våra marknadsföringsinsatser på sociala och digitala medier, på seminarier och presentationer, via utskick samt i media får det större effekt gemensamt än om det görs separat. Varje spenderad marknadsföringtimme eller krona kommer ge högre avkastning. 

Tillsammans har SMG:s olika bolag ett exceptionellt brett nätverk på den svenska marknaden. Tack vare aktiv och proaktiv kommunikation genom färre varumärken kommer kännedomen om oss öka ytterligare, med fortsätt tillväxt som naturlig följd. Vi ser möjlighet att öppna för en enorm potential när vi tillsammans kan vinna affärer som vi tidigare inte kunnat hantera i enskilda koncernbolag.

Operationell och finansiell hävstång 

Genom att ha gemensam resursplanering, försäljning och marknadsföring optimerar vi beläggningen av våra team. Samma sak gäller användandet av anläggningstillgångar som studios, servrar, fordon, inspelningsutrustning och efterbearbetningsutrustning. Tack vare detta förväntar vi oss kunna öka beläggningen samt minska kostnader för underleverantörer, frilansande personal samt hyra av teknik. Vilket efter genomförd integration förväntas leda till en uthålligt högre lönsamhet. Eftersom bolagens likviditet dessutom samlas i färre aktiebolag kommer den genomsnittliga kassan per bolag att öka.

Organisation 

En renare och enklare organisation rent legalt minskar kostnaderna för redovisning, revision, försäkringar och annan administration. I bifogat pressmedellande illustreras SMG:s organisation före och efter affären grafiskt.

Sammanfattning

Mot bakgrund av vad som anges ovan är det vår övertygelse att det är i verksamhetens och aktieägarnas intresse att genomföra den föreslagna affären med Bond Street. Vår bedömning är att de villkor som affären föreslås genomföras på är gynnsamma för aktieägarna i SMG. Vi rekommenderar därför enhälligt aktieägarna att rösta för genomförandet av affären vid den extra bolagsstämman 18 december.

Historik

Styrelsen i Shortcut Media AB (SMG) ingick 13 november 2019 en avsiktsförklaring med Lars Bilk, VD på Bond Street Film Stockholm AB (Bond Street), om att utöka ägandet i Bond Street från 65% till ca 90,1%. Lars Bilk är medgrundare till Bond Street, har varit VD för verksamheten i över tio år och har dessförinnan lång erfarenhet inom medieproduktionsbranschen, inom bl.a. TV4 och MTG.

Affären avses ske genom förvärv av befintliga aktier från det av Lars Bilk helägda bolaget Bond Street Film Holding AB. Samma villkor kommer även att erbjudas till övriga delägare i Bond Street. Köpeskilling uppgår enligt villkoren i avsiktsförklaringen till;

-        2,5 Mkr att erläggas mot skuldebrev med 3% enkel årsränta till slutet av 2020

-        500 000 st nyemitterade aktier i Shortcut Media AB, motsvarande en utspädning om ca 5%, att tecknas för en kurs om 2,94 Kr

Vid genomförandet av affären ska även verksamheterna i Shortcut Media Produktion AB samt Frost Studio AB överföras till Bond Street. Resultatet blir att SMG:s verksamhet i Stockholm finns samlad i ett aktiebolag under Lars Bilks ledning. Oddway i Göteborg leds fortsatt av David Stenberg och Anders Brinck kvarstår som koncernchef.

Affären väntas, tillsammans med den samflytt som beskrevs i delårsrapporten för första halvåret 2019, leda till en väsentligt förenklad organisation och goda synergieffekter under 2020. Integrationskostnader förväntas uppgå till ca 1 Mkr mellan fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020.

Lars Bilk och övriga minoritetsägare i Bond Street omfattas av de så kallade Leo-reglerna. Det är särskilda regler om bl.a. emissioner samt aktieöverlåtelser till bolagsledning och andra anställda. Emissionsbeslut kring de nyemitterade aktierna behöver därför tas vid bolagsstämma och beslutet kräver särskild kvalificerad majoritet. Kallelse till extra bolagsstämma publicerades 19 november. Extra bolagsstämma kommer att hållas den 18 december 2019 kl 13:00 på Ynglingagatan 15 i Stockholm.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på SMG:s hemsida, www.shortcutmedia.se.

Stockholm den 22 november 2019

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB