Hem

Reports

Publicerat: 2019-11-28 09:10:14

SealWacs AB: SealWacs AB (publ) Delårsrapport januari - september 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2019.

Sammanfattning perioden juli – september 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -205 kSEK (-426)
 •  Resultat per aktie efter utspädning -0,03 SEK (-0,07)

Sammanfattning perioden januari – september 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 028 kSEK (-1 887)
 •  Resultat per aktie efter utspädning -0,17 SEK (-0,31)
 •  Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 540 kSEK (2 536)
 •  Ett komplett sensorsystem är nu framtaget
 •  Sensorn klarar nu frekventa byten av material, påstyp och storlek, etc.
 •  System för loggning av svetskvaliteten har introducerats

Händelser efter rapportperiodens utgång

 •  Validering av sensorsystemets funktion och tillförlitlighet pågår
 •  Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

-          Sammanfattande analys av väsentliga händelser under de första två kvartalen 2019

Från den tidpunkt, senhösten 2017, SealWacs hade färdigutvecklat själva sensorn, vilken är baserad på en unik patentskyddad teknik har den fortsatta utvecklingen försenats avsevärt. Arbetet med att anpassa och prova ut metoden hos svenska plastpåstillverkare visade sig bli betydligt svårare än Bolaget hade räknat med.

Erfarenheterna visade att tillverkarna var beroende av korta och snabba omställningar i produktionen med en omfattande variation av material, påstyp, storlek, och så vidare. Kraven från tillverkarna var att sensorsystemet måste klara dessa frekventa omställningar och stora omfång av sortiment, snabbt och utan att belasta de berörda operatörerna i produktionen.

Systemet har under de två senaste åren, vidareutvecklats genom att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram. Nu är bedömningen från såväl SealWacs som den tillverkare, hos vilken det kompletta systemet nu provas ut, att det fungerar helt enligt önskemål.

SealWacs har idag ett komplett väl fungerande sensorsystem för att detektera undermåliga svetsar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.  

Bolaget bedöms idag vara mycket väl rustat vad gäller teknisk kompetens, marknadskännedom och erfarenhet av att kommersialisera forskningsprojekt. Flera av Bolagets nyckelpersoner har dokumenterad erfarenhet och relevant kompetens från tidigare verksamheter.

Utöver ovan behöver bolagets ägarkrets breddas för att skapa en ökad handel i SealWacs aktie och därmed skapa en bättre förutsättning för ett större intresse från investerare

För att få möjlighet slutföra validering och påbörja kommersialisering av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av den sedan tidigare framtagna ”SealWacs Sensor”, och nu färdigutvecklade larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, behöver SealWacs kapitaliseras. Bolaget avser att genomföra nyemission med företräde för befintliga aktieägare i början av 2020.

 • SealWacs Sensor representerar ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera bottensvetsarna vid tillverkning av plastpåsar på rulle, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina produktionsrutiner, dock inte alls i den utsträckning som Bolaget antog i pressmeddelandet från 6 februari. SealWacs verksamhet har under 2019 var helt inriktat mot att anpassa och prova ut sensorsystemet hos ett antal svenska tillverkare.
 • Ett komplett egenutvecklat sensor- och larmsystem har varit installerat och i funktion i löpande produktion under 2018 och under första halvåret 2019.
 • Ett antal problem med tekniken identifierades tidigt under utprovningen, såsom påverkan av vibrationer i produktionslinjen, instabilitet i signalen och problem med larmsignalen. Samtliga dessa problem har lösts på ett tillfredställande sätt.
 • Den 6 februari meddelade SealWacs i pressmeddelande att arbetet ännu inte kommit så långt att det gått att visa på en problemfri och lönsam drift för producenterna. Pressmeddelandet från Bolaget informerade om att systemet fungerar helt enligt kravspecifikationen men att det ännu inte klarade de frekventa bytena av material, påstyper och storlekar, som ofta är fallet hos
  tillverkarna.
 • Vidare informerades om att utprovningen hade visat att vid produktion av plastpåsar med relativt hög inblandning av återvunnet material blir signalen från svetsen inte tillräckligt stark för att åstadkomma den pålitlighet som krävs och att detta problem kommer att begränsa användningen av sensorn i nuläget.
 • Samtliga problem har under året lösts på ett positivt sätt genom att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram
 • En validering av det kompletta sensorsystemets funktion och tillförlitlighet har nu påbörjats.
 • Bolaget konstaterar att möjligheterna att anskaffa ytterligare kapital är beroende av att den pågående valideringen faller väl ut och att tillverkarna gör bedömningen att den nya tekniken tillför väsentliga värden i deras verksamhet.
 • I den fas Bolagets verksamhet befinner sig drar den väsentligt lägre kostnader än tidigare
 • Bolagets svenska patentansökan har beviljats av PRV.

-          Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 4 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till patenterbar och helt unik teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Under stora delar av 2018 och våren 2019 har arbetet varit inriktat mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem. Det har varit en tidskrävande och mödosam process men nödvändig för utprovningen av det kompletta sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

När det upptäcktes att sensorn inte fungerade som det är tänkt vid frekventa byten av material och andra tillverkningsparametrar och inte heller klarade högre inblandning av återvunnen plast (sensorsignalen var i det senare fallet för svag för att det skulle gå att detektera problem med svetsen), inriktades arbetet mot att lösa dessa problem.

Det visade sig nödvändigt att komplettera sensor + larm med ett flertal nya funktioner, såsom en lättanvänd manöverpanel, ett effektivt kommunikationssystem och en datalogger för information om hur länge produktionen varit undermålig.

Anpassningsarbetet, vidareutvecklingen och utprovningen har nu kommit så långt att sensorsystemet är väl anpassat för tillverkningsparametrarna och de befintliga arbetsrutinerna hos de svenska tillverkare som varit involverade i arbetet. Den, efter vidtagna åtgärder, fortsatta utprovningen, har sedan fungerat utan avbrott. Sensorn detekterar i dess nuvarande form signaler från ett betydligt större urval av material än tidigare och klarar utan problem de frekventa bytena av material och tillverkningsparametrar.

Arbetet har nu lett fram till att tillverkaren och SealWacs påbörjat en slutlig validering av systemets funktion och tillförlitlighet, vilken syftar till att säkerställa att sensorsystemet klarar de krav tillverkaren har ställt på produkten.

-          SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Förutom att få kännedom om tillverkarnas önskemål beträffande presentationsformat, larmsignaler eller direktstop, etc. behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna. Efter mer än ett års anpassnings- och utprovningsarbete har vi kommit till insikt om hur svårt det är att lösa dessa problem.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial. Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”OEM-tillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

-                       

      Fördelar med SealWacs sensor    
 • SealWacs Sensor     erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för     tillverkare av plastpåsar på rulle 
 • Metoden     upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid 
 • Omfattande     utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till     ett minimum 
 • Kassationskostnaderna     minskar radikalt 
 • SealWacs     produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag 
 • Global     marknadsföring kan riktas mot en fåtal tillverkare av svetsstationer 
                               

SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 28 november 2019

Sören Sandström, VD

Resultaträkning i sammandrag jul   – sep jan   – sep jan   - dec
Belopp i kSEK 2019 2018 2019 2018 2018
Nettoomsättning - - - - -
Rörelsens kostnader -205 -426 -1 028 -1 887 -2 5973 0762 449
Rörelseresultat -205 -426 -1 028 -1 887 -2 597
Resultat från finansiella poster - - - - -
Resultat före skatt -205 -426 -1 028 -1 887 -2 597
Skatt - - - - -
Periodens resultat -205 -426 -1 028 -1 887 -2 597
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,03 -0,07 -0,17 -0,31 -0,42
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,03 -0,07 -0,17 -0,31 -0,42
Genomsnittligt antal aktier 6 160 540 6 160 540 6 160 540 6 160 540 6 160 540

 

Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 2 050 2 050 2 050
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 140 208 265
Kassa och bank 540 2 536 1 730
Summa omsättningstillgångar 680 2 744 1 995
Summa tillgångar 2 730 4 794 4 045
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 2 082 3 820 3 110
Avsättningar 440 440   440
Kortfristiga skulder 208 534 495
Summa eget kapital och skulder 2 730 4 794 4 045

 

Kassaflödesanalys   i sammandrag
Belopp i kSEK jan – sep2019 jan – sep2018 jan – dec 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändringar av rörelsekapital -1 028 -1 887 -2 597
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -162 412 317
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -
Periodens kassaflöde -1 190 -1 475 -2 280
Likvida medel vid periodens början 1 730 4 011 4 011
Likvida medel   vid periodens slut 540 2 536 1 730

 

Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
  fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2017-12-31 1 910 1 214 3 553 -970 5 707
Resultat disp enl stämma -3 553 3 553 0
Periodens resultat -1 887 -1 887
Eget kapital 2018-09-30 1 910 1 214 0 696 3 820
Periodens resultat -710 -710
Eget kapital 2018-12-31 1 910 1 214 0 -14 3 110
Periodens resultat -1 028 -1 028
Eget kapital 2019-09-30 1 910 1 214 0 -1 042 2 082

 

Nyckeltal jan - sep 2019 jan – sep 2018 jan – dec 2018
Nettoomsättning, kSEK - - -
Rörelseresultat, kSEK -1 028 -1 887 -2 597
Periodens resultat, kSEK -1 028 -1 887 -2 597
Resultat per aktie före   utspädning, SEK -0,17 -0,31 -0,42
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,17 -0,31 -0,42
Eget kapital per aktie, SEK 0,3429 0,62 0,50
Avkastning på eget kapital,   % neg neg neg
Soliditet, % 76,2 79,7 76,9
Medelantalet medarbetare - - -
Genomsnittligt antal aktier 6 160 540 6 160 540 6 160 540
Antal aktier vid periodens utgång 6 160 540 6 160 540 6 160 540

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

SealWacs finansiella ställning

Även om utvecklingskostnaderna har minskat har SealWacs begränsad finansiell uthållighet.

Styrelsen konstaterar att utprovningsarbetet har dragit ut på tiden och tagit betydligt längre tid än vad som planerats och innebörden av detta är att det saknas tillräckliga finansiella resurser för att finansiera en fortsatt utveckling och för att genomföra en bredare kommersiell lansering. För att få möjlighet att slutföra validering och påbörja kommersialisering av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av den sedan tidigare framtagna ”SealWacs Sensor”, och nu färdigutvecklade larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, behöver SealWacs kapitaliseras. Styrelsen i SealWacs har ett bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2019 att fatta beslut om att fram till tiden för nästa ordinarier bolagsstämma genomföra nyemission. Styrelsen avser att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare i början av 2020. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Risker och osäkerhetsfaktorer 

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Årsredovisning för 2018 samt Memorandum från 2017, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 1 909 767,40 SEK fördelat på 6 160 540 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen SEAL.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna Delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokslutskommunikén är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2019                                                                                       den 25 februari 2020                                          
Årsstämma hölls den 24 maj 2019 i Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se och kan även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.
                                                    
Intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 28 november 2019
SealWacs AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om SealWacs AB