Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-13 08:41:32

FX International AB: Investerargruppen fullföljer sin investering från 2018 och FXI tillförs ytterligare ca 8 MSEK genom optionsinlösen (Rättelse)

FX International beslutade på stämman den 12 juni 2018 att den grupp av investerare som då gick in och lyfte bolaget genom kapitaltillförsel också fick möjligheten att inom 18 månader köpa ytterligare 3 miljoner aktier á 2 SEK i bolaget för att tillföra ytterligare 6 MSEK till kassan. Samtliga Investerare fullföljer nu sin investering och har tecknat sig för och fullföljer hela denna optionsinlösen. Samtidigt löses även 987 057 optioner in i styrelsens optionsprogram till aktier á 2 SEK vilket ger ytterligare ca 2 MSEK. (Rättelse för PM, Saknar rätt datum i MAR etikett)

FX International är mycket positiva till att investerargruppen med bland annat styrelsens ordförande, Johan Olsson, och styrelsens ledamöter, Jonas Hagberg och Hans Forsberg, väljer att fullfölja sin optionsinlösen enlig plan. Vi ser det som ett mycket tydligt tecken på att man tror på bolaget och dess fortsatta utveckling. Bolaget beräknas tillföras 6 000 000 SEK genom denna inlösen exkl. emissionskostnader.

Glädjande konstateras även att FX Internationals tidigare VD och styrelseordförande samt den nuvarande styrelseledamoten Michal Kliman samtidigt löser in optioner på totalt 987 057 aktier á 2 SEK motsvarande ytterligare 1 974 114 SEK exklusive skatter och emissionskostnader.

Den initiala investerargruppen och som nu löser in sina optioner är följande:

Namn                                        Antal nya aktier Andel tecknad
Baldzby ApS                                  310 000 100%
Per Ivar Sollied (f.d. VD FXI)           15 000 100%
JO Möllerström Brothers AB          250 000 100%
Leif Claesson                                 500 000 100%
Zelman Silberthau                          250 000 100%
Paldata AB                                     250 000 100%
Johan Olsson                                 250 000 100%
Jonas Hagberg                               250 000 100%
Michal Kliman                                 205 000 100%
Hans Forsberg                                250 000 100%
Henric Celsing                                 250 000 100%
Thomas Holmgren                          140 000 100%
Clear Skies ApS                               80 000 100%

Totalt 6 000 000 SEK 

Genom emissionen/optionsinlösen ovan ökar bolagets aktiekapital från 5 078 132,25 SEK till 5 828 132,25 SEK och antalet aktier från 20 312 529 till 23 312 529. Utspädningseffekten i aktier blir ca 14,77% samtidigt som bolaget tillförs 6 000 000 SEK i nytt kapital före emissionskostnader (ca 0,1 MSEK).

Styrelsens optionsprogram som löses in:

Namn                                        Antal nya aktier 
Johan Wiklund (f.d. Styr.ordf.)     412 057 
Per Ivar Sollied (f.d VD FXI)          75 000
Michal Kliman (ledamot)              500 000 

Totalt 1 974 114 SEK

Genom nyemissionen ovan ökar bolagets aktiekapital från 5 828 132,25 SEK till 6 074 896,50 SEK och antalet aktier från 23 312 529 till 24 299 586. Utspädningseffekten i aktier blir ca 4,86% samtidigt som bolaget tillförs   1 974 114 SEK i nytt kapital före emissions- och skattekostnader (ca 0,4 MSEK).

"Investerargruppen som var med 2018 och styrde om bolaget visar fortsatt förtroende och har nu tecknat sig för att fullfölja planen. Det är ett mycket glädjande och målet är alltid att planer ska hållas och vi bockar av punkt efter punkt på väg mot målet att göra om FXI till ett Fintech bolag och inte ett rent förvaltningsbolag. Även om förvaltningen går väldigt bra är det fortfarande inte fondförvaltningen som är den stora potentialen och vi fortsätter enligt vår multi-stegs-plan mot ett mer diversifierat bolag. Där denna del tillför mer kapital för kommande initiativ och punkter i planen.", säger Styrelseordförande Johan Olsson, FX International AB (publ).

Bakgrund: Den nya resan påbörjades egentligen redan för drygt 1,5 år sedan då en ny investerargrupp tog över styrningen av bolaget och valde att tillsätta en ny styrelse och ledning.

Tillsammans satte vi upp en ny inriktning för bolaget, vilket övergripande bestod av två delar.

  • Snabbt nå en intjäning och lönsamhet
  • Långsiktigt bredda inriktningen och skapa förutsättningar för expansion

Första steget var att skapa förutsättningar för en lönsam verksamhet. Som en del i detta arbete tog vi därför in nytt kapital i november 2018. Därefter sjösatte vi dels egen förvaltning men också en ny fondstruktur på Malta. Det drog ut på tiden med Malta-registreringen och det som vi med hjälp utav externa experter bedömde skulle ta 3-6 månader tog närmare ett år. Vår egna kapitalförvaltning i samarbete med Valor startades ändå upp parallellt och har hittills genererat mycket bra resultat. Målsättningen för vår egen förvaltning är att ha en årlig avkastning på ca 30%. Fullt realistisk enligt vår gemensamma bedömning och långt över de index som levereras på marknaden. Väldigt positivt och vi ser fram emot de kvartalsvisa redovisningarna som kommer göras av denna förvaltning.

De steg som tagits under året har varit enligt planen;

  • Ny investerargrupp med ny styrelse, ny ledning och kapitalisering av bolaget
  • Intjäning genom egen förvaltning
  • Godkännande och registrering av fond på Malta

Fonden har sedan ett par veckor tillbaka godkänts vilket innebär att vi mycket snart kan påbörja uppstarten och kapitaliseringen av den enligt den plan som tidigare kommunicerats.

Nästa steg i vår multi-stegs-strategi är att få "produktifierat" och kommersialiserat algoritmen Genova FX. Det är här potentialen finns för en kraftig expansion och lönsamhet. Enligt våra beräkningar är detta mångfalt större än vår bas i fonden men fonden ger oss en stabil grund med tydligt löpande lönsamhet.

I och med ett positivt kassaflöde har vi även möjligheten till en diversifierad portfölj av fin-tech produkter. Kompetensen i bolaget och plattformen i grunden öppnar för många möjligheter i affärsstrategin. Vi har många möjligheter för framtiden och arbetar vidare med de fortsatta stegen i vår långsiktiga strategi.

Mer information kommer att delges löpande via Cision, Spotlight, hemsida och via vårt nyhetsbrev. Anmäl gärna ditt intresse för denna information för att få löpande uppdateringar! Du gör det enklast på vår hemsida och/eller på Spotlight.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som FX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2020.

För ytterligare information kontakta:

Ole Helland, VD                                                                             

Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                                            

e-post: ole.helland@fxi.se                                                           

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB