Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-15 08:53:38

SealWacs AB: SealWacs AB: Offentliggörande av memorandum inför start i morgon

I morgon den 16 januari 2020 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s ("SealWacs") företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum idag den 15 januari. Vid full tecknings tillförs bolaget 2,46 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om ca 0,64 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se), Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) och Spotlight Stockmarkets(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel offentliggörs samtidigt.

Länk direkt till Memorandum: http://sealwacs.se/investerare/handlingar/

 

Teckningstiden löper till och med den 30 januari 2020. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs SealWacs 2,46 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,64 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av emissionslikviden. Motivet för företrädesemissionen är att tillföra bolaget rörelsekapital för validering och marknadslansering av bolagets metod "SealWacs Sensor".

 

 

Erbjudandet i sammandrag

 • Avstämningsdag: 14 januari 2020. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 januari 2020 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 januari 2020.
 • Teckningstid: 16 januari 2020 - 30 januari 2020.
 • Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 14 januari 2020 är registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 2 464 216 SEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier före nyemissionen: 6 160 540 stycken.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske genom Spotlight Stockmarket under perioden 16 januari 2020 - 28 januari 2020.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 16 januari 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av februari 2020.
 • Värdering: 6 160 540 MSEK (pre money).
 • Teckningsförbindelser: SealWacs har erhållit teckningsförbindelser om 0,64 MSEK, vilket motsvarar cirka 26 procent av den totala emissionslikviden.
 • Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på Spotlight Stockmarket med beteckning SEAL.
 • ISIN-kod för:
  • Aktien är SE0006261038
  • TR 200114 är SE0013647575
  • BTA 200114 är SE0013647583

 

 

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

 

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel

Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor.

 

Göteborg den 15 januari 2020

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om SealWacs AB