Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-16 14:02:30

Touchtech AB: Touchtech publicerar memorandum inför inledning av företrädesemission

Touchtech publicerar idag ett memorandum inför Bolagets företrädesemission. Teckningsperioden pågår under perioden 17 - 31 januari 2020. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.touchtech.com/corporate), Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com) och på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.com).

 

Vid fullt tecknad emission tillförs Bolaget cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,75 MSEK inklusive garantiersättning. Emissionen är säkerställd i sin helhet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Emissionslikviden ska främst användas till att stärka Bolagets rörelsekapital, tillföra försäljningsresurser och till vidareutveckling av funktionalitet i Bolagets produkter.

Villkor för företrädesemissionen

  • Rätten att teckna i emissionen tillkommer i första hand Bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Även allmänheten kan teckna aktier i emissionen.
  • Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 11,50 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 723 100 aktier, innebärande en total emissionslikvid om högst 8 315 650 SEK.

Tidplan för företrädesemissionen

  • Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och med den 17 januari 2020 till och med den 31 januari 2020. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på Spotlight under perioden 17 januari 2020 till och med den 29 januari 2020.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight från och med den 17 januari 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske i mitten av februari 2020.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,2 MSEK (39 %) och ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 5,1 MSEK (61 %). Dessa åtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Rådgivare

InWest Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK agerar emissionsinstitut i samband med emissionen.

För vidare upplysningar:

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail"s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products - Vendo, Showroom and Lima - we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what"s possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Touchtech AB