Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-14 13:59:25

European Institute of Science AB: Kallelse till årsstämma i European Institute of Science AB

PRESSMEDDELANDE

Aktieägarna i det Spotlight Stock Market listade bolaget European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 mars 2020 klockan 11.00 på bolagets kontor, IDEON Science Park, Ideongatan 1A, SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 mars 2020 (notera att eftersom avstämningsdagen infaller en lördag måste aktieägaren i praktiken vara införd i aktieboken redan fredagen den 13 mars 2020), dels senast den 17 mars 2020 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till bolaget (se adress ovan) eller med e-mail (info@euris.org).

Ärenden på Årsstämman 

 1.          Val av ordförande vid stämman.
 1.          Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1.          Val av en eller flera justeringsmän.
 1.          Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1.          Godkännande av dagordningen.
 1.          Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 1.          Beslut:

            a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

            b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt fastställda balansräkning

            c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.

 1.          Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 1.          Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och      eventuella revisorssuppleanter.
 1.             Annat ärende    
 1.          Beslut om valberedning.
 2.          Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 1.          Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
 1.          Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
 1.          Styrelsens förslag till nyemission.
 1.           Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen                      (2005:551) eller bolagsordningen.

11         Stämmans avslutande.

           

Förslag till beslut om bolagsordningsändring (punkt 10 c)

Styrelsen föreslår, i syfte att förtydliga bolagets verksamhet, att stämman beslutar att Bolagsordningens § 3 ska ändras så att den får följande lydelse:

§3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och kommersialisering av produkter och metoder inom medicinskteknik för den veterinära sjukvården samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

Styrelsen föreslår, i syfte att korrigera, bredda och förtydliga kallelse via Internet, att stämman beslutar att Bolagsordningens § 7 ska ändras så att den får följande lydelse:

§7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via bolagets hemsida (www.euris.se).

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

           

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 10 d)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 271 200 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 2 öre per aktie.

Beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorad av att stämman även fattar beslut om ändring av

bolagsordning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut

som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella

krav.

           

Förslag till beslut till nyemission (punkt 10 e på dagordningen)    

I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission på 5.42 MSEK. Likvidtillförseln föreslås att ske genom att öka bolagets aktiekapital genom en företrädesemission riktad endast till bolagets aktieägarna enligt nedan. I syfte att erbjuda en attraktiv teckningskurs kommer de nya aktierna att emitteras till en kurs om 0.20 SEK motsvarande en rabatt om cirka 28 procent räknat på den genomsnittliga kursen (0.28 SEK) för perioden 2020-01-01 till 2020-02-12. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 50 % av kapital och 47 % av röster.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 542 400 kronor genom nyemission av högst 27 120 000 stycken aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,02 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 5 424 000 SEK;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:02 kronor och en överkurs om 0:18 kronor tillhopa 0:20 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2020-03-27;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2020-04-03 till 2020-04-17, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktier av serie B i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2020-04-03 till 2020-04-15;

att aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på fastställt formulär under teckningstiden från och med 2020-04-03 till 2020-04-17;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara senast 2020-04-27 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som ska ingå i varje post ska vara 20 000 stycken,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista,

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man tecknat sig för,

att vid överteckning av de aktier som inte har tecknas med företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas,

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2020-03-25;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget) från och med 2020-04-03;

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 27 mars 2020 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.euris.se eller beställas på ovanstående adress.

                                               

Besluten är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisning samt förslag till beslut (från valberedning, styrelse samt övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.se) från och med den 28 februari 2020.

Lund i februari 2020

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 - 791800

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Läs mer hos Cision
Läs mer om European Institute of Science AB