Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-18 11:35:05

PEN Concept Group AB: Bokslutskommuniké 2019

2019 I KORTHET

 

Första - FJÄRDE kvartalet (januari-DECEMBER)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 110,9 MSEK (155,7 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -13,3 MSEK (-22,3 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginal uppgick till -12 % (-14,3 %) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -14,1 MSEK (-24,0 MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -13,9 MSEK (-19,8 MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,56 kr (-0,80 kr).

FJÄRDE kvartalet (OKTOBER-DECEMBER)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 26,7 MSEK (36,7 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,6 MSEK (-9,8 MSEK) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginal uppgick till -13,5 % (-26,7 %) exklusive avyttrade verksamheter.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,0 MSEK (-10,5 MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -3,9 MSEK (-8,1 MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,16 kr (-0,33 kr).

Väsentliga händelser under första - FJÄRDE KVARTALET (januari -DECEMBER)

 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått en order på restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affären omfattar design, tillverkning, leverans och montage av möbler och inredning. Totalt ordervärde uppgår till ca 800 000 SEK.
 • PEN Concept Group AB har, genom dotterbolaget PEN Shop Concept AB, fått en order på komplett butiksinredning till en Lekia-butik för Barnhuset i Stenungsund AB. PEN"s åtagande innefattar både leverans och montage och det totala ordervärdet är ca 600 000 SEK.
 • PEN Interiör AB, ett helägt dotterbolag till PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har nyligen levererat 12 st montrar för olika kunder som ställer ut på Stockholm Furniture Fair 2019. PEN har stått för produktion, leverans och byggnation av hela eller delar av samtliga montrar samt även stått för design i varierande grad. Totalt ordervärde uppgår till ca 2,7 MSEK.
 • PEN Concept Group AB har tecknat en avsiktsförklaring med TUS Yangming Fund avseende en riktad emission om 17 058 824 aktier till en kurs om 1,70 SEK motsvarande 29 MSEK. TUS äger sedan tidigare aktier i PEN Concept Group AB motsvarande ca 17 % av bolaget. Vid ett tecknande kommer TUS Yangming Fund att ansöka om dispens från budplikt.
 • PEN Concept Group AB omorganiserar sin verksamhet i dotterbolaget PEN Interiör AB i Jönköping och lägger varsel om uppsägningar. Bolaget avser att minska kostnaderna, skapa en mer flexibel och effektiv organisation. Besparingarna beräknas uppgå till närmare 8 mkr årligen.
 • TUS Holding har meddelat PEN Concept Group ABs styrelse att de inte erhåller tillstånd från berörda myndigheter att genomföra den planerade emissionen i PEN Concept Group AB inom den tid som tidigare meddelats. Anledningen är den politiska situation och osäkerhet som förnärvarande råder.
 • Styrelsen i PEN Concept Group AB kommer kalla till extra bolagsstämma för att genomföra en företrädes emission om 6 MSEK varav huvudägaren Robert Wu kommer att garantera 50% av emissionen.
 • PEN Concept Group AB har tecknat ett avtal med Shanghai Tengta Enterprise Management Consulting Co., Ltd. i Shanghai angående försäljning av fabriken i Qingdao och verksamheten i Lerum.
 • Shanghai Tengta Enterprise Management Consulting Co., Ltd kommer att förvärva bolagens samtliga aktier i PEN Qingdao LTD och PEN Shop Concept AB för en köpeskilling av 5 MSEK. Detta innebär att PEN Concept Group kommer att fokusera på två affärsområden Restaurang och Mässa genom sina dotterbolag PEN Interiör AB och Goods Sweden AB
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga fasader på 5st nya restauranger till en internationell restaurangkedja inom snabbmatssegmentet. Affären omfattar inköp, konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt ordervärde uppgår till ca 10 MSEK.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått tre ordrar på komplett restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affärerna omfattar byggnation, tillverkning, leverans, och montage av möbler och inredning. Leverans kommer att ske från augusti till oktober. Det totalt ordervärde uppgår till ca 9 MSEK.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget Goods Sweden AB (PEN Products), fått order på köksutrustning till den växtbaserade matutvecklingen för destinationen Royal Park Stockholm genom John & Co - Plant Powered. John & Co ska producera veganska ostar, torkade frukter och chips. De kommer även att bedriva produktion ihop med samarbetspartners så som Sophie"s Raw Ice Cream och Nordisk Matutveckling. Leverans kommer att ske från augusti till oktober 2019. Det totala ordervärdet uppgår till ca 1,3 MSEK.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har genom dotterbolaget PEN Products AB, fått order på restauranginredning till hotellet AC by Marriott som öppnar under våren 2020. Hotellet ligger på Ulriksdals torg i Solna och kommer bli en viktig aktör i området. Leverans kommer att ske från november till december 2019. Det totala ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) levererar, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, totalt 32 mässmontrar till Elmia Subcontractor 12-15 November 2019. Dessa designas, tillverkas och monteras för en mängd olika kunder. Totalt ordervärde för PEN uppgår till ca 2,0 MSEK. Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga fasad 1st ny restaurang till McDonalds Sverige. Affären omfattar inköp, konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt ordervärde uppgår till ca 2 MSEK. Fasaden ska vara levererad under kvartal 1, 2020
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått två ordrar på byggnation och inredning till McDonalds. Affärerna omfattar projektledning, byggnation, tillverkning, leverans, och montage av möbler och inredning. Leverans ska ske under kvartal 1, 2020. Det totala ordervärdet uppgår till ca 5 MSEK.

väsentliga händelser efter FJÄRDE kvartalet

 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har genom dotterbolaget PEN Products AB, fått order på restauranginredning till ett nytt restaurangkoncept som öppnar under Q1. Kunden driver nuvarande verksamhet genom konceptet "Harrys" och har gjort så i 23 år. Den nya verksamheten kommer även den drivas i samma lokaler och namn och logo presenteras inom kort. Leverans kommer att ske under Q1 2020. Det totala ordervärdet uppgår till ca 0,6 MSEK.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har genom dotterbolaget PEN Products AB, fått order på rostfri inredning till två nya projekt hos Astra Zeneca och Emtunga Solutions. Till Astra Zeneca gäller det i huvudsak leverans av rostfria vagnar och till Emtunga Solutions leverans av rostfri köksinredning. Leverans kommer att ske under Q1 2020. Det totala ordervärdet uppgår till ca 0,6 MSEK
 • PEN Concept Group AB: PEN genomför företrädesemission om 13,1 MSEK
 • PEN Concept Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i PEN Concept Group AB
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har genom dotterbolaget PEN Interiör AB färdigställt totalt 13 mässmontrar under pågående ISM mässa i Köln, Tyskland. ISM mässa är världens största mässa för godis och snacks. Mässmontrarna har designats, tillverkats och monterats enligt kunderna önskemål. Total sammanlagda ordervärde uppgår till 1,0 MSEK.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) levererar, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, totalt 8 mässmontrar till Stockholm Furniture & Light Fair 4-8 februari 2020. Dessa designas, tillverkas och monteras för en mängd olika kunder. Totalt ordervärde för PEN uppgår till ca 2,0 MSEK. Stockholm Furniture & Light Fair 4-8 februari är världens ledande event för skandinavisk design.
 • PEN Concept Group AB: PEN Concept Group AB: Rättelse: PEN designar, tillverkar och monterar 8 montrar till Stockholm Furniture & Light Fair 4-8 februari.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått order på en totalentreprenad och tillbyggnation av en McDonalds restaurang i Sverige. Affären omfattar projektledning, byggnation, tillverkning, leverans, och montage av möbler och inredning enligt McDonalds koncept. Leverans ska ske under kvartal ett och två, 2020. Det totala ordervärdet uppgår till ca 7 MSEK.
 • Styrelsen i PEN Concept Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av bokslutskommuniké, januari-december 2019. Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 18 februari 2020. Tidigare kommunicerat datum var 21 februari 2020.

VD har ordet

Fjärde kvartalet har vi gjort klart med den omstrukturering som vi har arbetat med under året och ser tydligt effekterna av vårt arbete. Organisations-förändringen innebär att vi nu har två affärsområde- mässa/showroom och restaurang. Resultatet under fjärde kvartalet förbättrades jämfört med samma period föregående år med 4,2 MSEK till -3,9 MSEK (-8,1 MSEK). Resultatet av försäljningen av verksamhetsgrenen butiksinredning medför att intäkterna kvartal 4 sjunker till 26,7 MSEK  (36,7 MSEK).  Resultatet för helår 2019 förbättrades jämfört 2018 med 5,9 MSEK till -13,9 (-19,8). Omsättningen sjunker till 110,9 MSEK (155,7). Med helårsresultatet ser vi att det klart största resultattappet ligger i kvartal ett då vi ej hade påbörjat vår omstrukturering.

Fjärde kvartalet har vi fortsatt fokus på kundvård och projektuppföljning, vilket också ses genom resultat-förbättring i bolaget. Orderingången i våra två affärsområden är fortsatt god. E-handelslösningen för PEN Products fortgår enligt plan med utökat antal aktiviteter. I PEN Interiör är förändringsarbetet genomfört och vi har gått från en produktions- och projektorienterad organisation, till en ren projektorganisation. Den kostnadsbesparing och de marginalförbättringar som vi tidigare utlovat ser vi nu effekten av. Vi har också stärkt upp organisationen med projektledning för att kunna motsvara kundernas efterfrågan.

Styrelsen beslutade att kalla till en extra bolagstämma för godkännande av en företrädesemission på 13,1 + 13.1 MSEK, garanterad till 70 procent. För mer information se (www.pen.se flik företrädesemission). Detta för att förbättra rörelsekapitalet och öka marknadsaktiviteter.

Sammanfattningsvis har det gångna året inneburit stora förändringar i koncernen. Försäljning av affärs-området butik där PENs kinesiska dotterbolag och PEN Shop Concept i Lerum har ingått, har medfört att omsättningen har minskat i koncernen, men förbättrat resultatet. Från och med maj månad har vi fokus på två affärsområden- mässa/showroom och restaurang. Vad det gäller mässa/showroom så har vi fortsatt att befästa vår ställning med leveranser av mässmontrar och showroom i Sverige och övriga Europa. Restaurang fortsätter att leverera till framför allt snabbmatskedjor i Norden. När det gäller Pen Products arbetar vi för att öka volymerna genom att på olika sätt bearbeta marknaden. Vi ser att detta ger resultat bl.a. genom ökad trafik till vår web shop. Vi ser nu en positiv utveckling av bolaget där förändringsarbetet har satt sig i organisationen och börjat ge resultat. Vi konstaterar att det vi genomfört har gett resultat, en större kontroll av bolagets kostnadsmassa och en ökande orderingång. Jag är övertygad om att trenden håller i sig även kommande år.

Magnus Hjorth

Koncernchef och VD

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:

Robert Wu, Styrelseordförande, PEN Concept Group AB
Epost: robert.wu@oboya.cc
Telefon:0735-630 935

Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18/02-2020.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och PEN Products AB. 


Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med PEN Products AB, där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PEN Concept Group AB