Hem

Reports

Publicerat: 2020-02-26 16:26:18

Shortcut Media AB: Rättelse: Bokslutskommuniké 2019

Vissa av de finansiella talen i tidigare publicerad bokslutskommuniké för 2019 har korrigerats. SMG bifogar därför en uppdaterad bokslutskommuniké.

Korrigeringarna innefattar huvudsakligen följande förändringar;

 • De finansiella talen i koncernens resultaträkning under EBITA-nivå, inklusive resultat per aktie, har efter korrigering förbättrats. Korrigeringen avser resultateffekten från försäljningen av Delegationen AB som skedde under fjärde kvartalet 2019
 • Vissa kortfristiga skulder har omklassificerats, från övriga kortfristiga skulder till räntebärande kortfristiga skulder, vilket ökat storleken på de förstnämnda och minskat storleken på de sistnämnda
 • Ovanstående har inneburit att fördelningen mellan olika poster i kassaflödesanalyserna har justerats. Årets kassaflöde är oförändrat

Nedan följer pressmeddelande för bokslutskommuniké 2019 med uppdaterade finansiella tal.

 

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

 

För perioden, 1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 15%, till 68 766 (59 733) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 3 000 (-790) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 4,4% (-1,3%)
 • Resultat före skatt uppgick till 662 (-5 257) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,56) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,29 (-0,12) Kr

 

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 8%, till 18 403 (17 116) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 913 (652) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 5,0% (3,8%)
 • Resultat före skatt uppgick till 501 (-685) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,04) Kr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,11 (0,10) Kr

 

Viktiga händelser

 • Bond Street skrev ramavtal med Fastighetsbyrån avseende produktion av film till digitala och sociala medier, vilket är löpande och väntas värt minst 1 Mkr per år
 • Shortcut Media ökade ägandet i dotterbolaget Bond Street Film Stockholm AB (Bond Street) till 90,1%, genom att erlägga följande;
  • 2,5 Mkr mot skuldebrev, av vilket amortering har påbörjats
  • 500 000 st aktier i Shortcut Media AB, motsvarande en utspädning om ca 5%
  • Verksamheterna i Shortcut Media Produktion AB samt Frost Studio AB har överförts till Bond Street per 31 december 2019
  • Integrationskostnader förväntas uppgå till ca 1 Mkr mellan fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020
 • Ramavtalet mellan Discovery och Bond Street justerades, vilket innebär att arbete under mitten av 2020 inte längre kommer omfatta Danmark. Det förväntas innebära att avtalets totala intäkter minskar med ca 2,8 Mkr under 2020, varav större delen av minskningen i volym kommer att ske under det tredje och fjärde kvartalet 2020
 • Frost Studio vann affärer värda ca 0,9 Mkr från nya kunder. Produktion kommer huvudsakligen pågå under det första kvartalet 2020. Beställningen kommer från nya kunder och avser bl.a. uppdrag till två stora, välkända, svenska industriföretag
 • SMG avyttrade lokalförvaltaren Delegationen AB för 1,1 Mkr, varav hälften erhölls kontant och andra hälften erhålls via skuldebrev som regleras löpande under 2020

 

Verkställande direktörens kommentar

Efter att ha avslutat 2019 kan vi konstatera att det blev ett händelserikt och på många sätt framgångsrikt år. SMG återgick till lönsam tillväxt, nådde sin högsta omsättning någonsin och ökade rörelseresultatet väsentligt. Organisk tillväxt uppgick till 15% och rörelseresultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) ökade med 3,7 Mkr, till 3 Mkr.

EBITA-marginalen på 4,4% hamnade strax under vårt mål i spannet på 5-10%. Marginalen hölls främst nere av kostnader som hör till omorganisation och kompetensväxling i verksamheten inför sammanslagningen i Stockholm. Nu när det som återstår är att flytta ihop Stockholmskontoret under Q2 ser vi med stor tillförsikt fram emot att öka lönsamheten ytterligare.

För 2020 är vårt viktigaste mål dels att nå en rörelsemarginal (EBITA) i spannet 5-10% och dels att marginalen leder till att EBITA-resultatet ökar med minst 30%, jämfört med 2019. Då alla Stockholms-baserade verksamheter samlades i Bond Street 1 januari 2020 samtidigt som SMG:s ägande i bolaget ökade till 90,1% under 2019 kan vi 2020 även använda koncernbidragsrätten för att utnyttja underskottsavdrag från avvecklade verksamheter. Det väntas minska erlagd bolagsskatt i år.

Om SMG taktar i linje med de finansiella målen ser vi att bolagets nettoskuld kommer att minska eller möjligen övergå i en nettokassa innevarande år. Det ökar vår finansiella flexibilitet för att genomföra strukturaffärer, ifall vi finner sunda och värdeskapande sådana. Skulle inte lämpliga strukturaffärer materialiseras inom fyra till sex kvartal kan det istället bli aktuellt med utdelning till aktieägarna.      

De kommande månaderna arbetar vi för att flytta samman verksamheterna i Stockholm. Det stora förändringsarbetet med att effektivisera, samordna och samla verksamheterna som påbörjades i slutet av 2017 och var som mest intensivt 2018 har till stor del fallit på plats 2019. Nu ser vi fram emot att ta ytterligare steg på vår resa med lönsam tillväxt, driven av både organisk tillväxt samt förvärv.

Vi är idag en av landets största, bredaste och mest kompetenta partner för större beställare inom rörlig bild. Många av Sveriges största företag, varumärken och beställare inom rörlig bild är kunder till oss redan idag. En viktig del av vårt arbete för 2020 är att paketera, positionera och kommunicera om vår nya, samlade verksamhet till nya och befintliga kundgrupper. Givet styrkan i vår organisation och vårt erbjudande ser vi att det lär leda till än fler långsiktiga samarbeten. Ett färskt exempel är ramavtalet vi skrev nyligen med Fastighetsbyrån, Sveriges ledande mäklarkedja. Vi hoppas kunna presentera fler sådana organiska affärer under 2020.

Jag vill avsluta med att sända ett stort tack till våra fantastiska medarbetare, kunder, aktieägare, leverantörer och andra intressenter. Det är glädjande att SMG under 2019 - precis som nästan alla år i koncernens snart tioåriga historia - återigen uppvisade lönsam tillväxt. Jag ser mycket fram emot fram att under 2020 tillsammans med er alla ta nästa steg i vår spännande resa!

Anders Brinck,

VD

 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Årsstämma

Årsstämma planeras hållas klockan 15:00 onsdagen den 3 juni 2020 på Bond Street Film, Ynglingagatan 15, i Stockholm.

Styrelsen har för avsikt att föreslå att 2019 års resultat balanseras i ny räkning.

 

Rapportkalendarium

SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.

SMG:s rapport för perioden 1 januari - 31 mars 2020 kommer att publiceras den 14 maj 2020.

SMG:s rapport för perioden 1 april - 30 juni 2020 kommer att publiceras den 27 augusti 2020.

SMG:s rapport för perioden 1 juli - 30 september 2020 kommer att publiceras den 12 november 2020.

SMG:s årsredovisning för 2019 kommer att publiceras senast tre veckor före årsstämman.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

 

Stockholm den 26 februari 2020,

 

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Shortcut Media AB (publ)

Brännkyrkagatan 103

117 26 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB