Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-09 16:17:45

Vadsbo SwitchTech Group AB: Förtydligande avseende rättelse av Bokslutskommuniké 2019.

I samband med upprättandet av årsredovisningen noterades felaktigheter i tidigare bokslutskommuniké.

Den nya bokslutskommunikén innehåller förändringar avseende:

- moderbolagets balansräkning

- moderbolagets kassaflödesanalys

- koncernens kassaflödesanalys.

Förändringarna grundar sig på det villkorade aktieägartillskottet ifrån moderbolaget har klassificerats som övrig fordran - 3 000 kkr istället för fordringar koncernföretag och därmed minskas fordran ifrån 7 884 kkr till 4 884 kkr i moderbolagets balansräkning. Detta har ingen resultat eller kassapåverkande effekt.
 

Se pressrelease " Rättelse av Bokslutskommniké 2019" publicerat 2020-04-09 kl. 13.00
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB

Prenumeration