Hem

Reports

Publicerat: 2020-05-06 08:15:00

24SevenOffice Scandinavia AB: Delårsrapport Q1 2020 (1 januari - 31 mars 2020)

Nettoomsättningen för Q1 uppgick till 41 988 Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (EBITDA) uppgick till 688 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -1 424 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -1 984 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,04 kr.

VD kommentar

Starkt kvartal på väg mot lönsamhet

24SevenOffice inledde året starkt med en ökning i nettoomsättningen under första kvartalet med 30,7 procent till 41 998 Tkr. En positiv EBITDA på 688 Tkr vittnar om att de justeringar vi gjort i strategi och på kostnadssidan för att framgent kunna växa lönsamt redan börjat få effekt.

Även om vi gjorde ett starkt första kvartal befinner vi oss tillsammans med resten av världen i ett extraordinärt läge till följd av coronapandemin. Vi drabbas alla av detta, såväl verksamheter som anställda.

Vi följer situationen och våra nyckeltal noga

För att kunna motverka de konsekvenser coronapandemin har på våra kunder och därigenom på oss, är det nödvändigt att vi kan fatta beslut i tidigt skede. Som SaaS-bolag är det extra viktigt att vi har kontroll på hur våra specifika SaaS-nyckeltal utvecklas. Våra nyckeltal för återhämtning av kostnaden för att värva en ny kund, samt genomsnittlig intäkt från kund under hela dess livslängd, har under det första kvartalet ytterligare stabiliserats och förbättrats.

Som vi tidigare kommunicerat har vi till följd av världsläget förändrat vår strategi och flyttat fokus från tillväxt till lönsamhet. Flera åtgärder har vidtagits för att snabbt sänka kostnadsmassan och öka effektiviteten. Fördelarna med vår affärsmodell - som bygger på återkommande abonnemangsintäkter - visar under rådande förhållanden sin styrka.

I dagsläget är det dock svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser coronapandemin får på våra kunder, vad gäller konkurser, personalminskningar och lägre ekonomisk aktivitet, vilket på längre sikt även påverkar oss. Hur stora de negativa effekterna blir beror på hur länge och hur hårt pandemin slår mot ekonomin och näringslivet. Genom att noga följa utvecklingen kan 24SevenOffice motverka de negativa konsekvenserna på den egna verksamheten.  

En av 24SevenOffices styrkor är en starkt diversifierad kundportfölj, som fördelas på många kunder av olika storlek i många olika branscher. Vi följer marknadsläget och våra nyckeltal noga och är redo att justera strategin ytterligare beroende på hur effekterna av pandemin utvecklas.

Under de speciella omständigheter världen befinner sig i kommer vi, för att säkra lönsamheten i bolaget, på kort sikt tillåta en lägre tillväxttakt än den vi har haft under de senaste åren.

Fokus på teknologiutveckling och fintech

Vår vision är att stärka bolag för framtiden. Vi kommer därför att fortsätta att förnya vår teknik, utveckla våra produkter och arbeta med projekt som bidrar till att skapa framtida tillväxt, såsom att addera nya moduler till systemet eller nya tjänster till befintliga kunder.

Under kvartalet har vi lanserat ett antal produktförbättringar, med nya funktioner och moduler som effektiviserar våra kunder och gör våra redovisningspartners än bättre på att hjälpa sina kunder. Vi har bland annat lanserat en helt ny dashboard, som ger företagen, våra redovisningsbyråers kunder, ännu bättre översikt över sin ekonomiska situation. Vi har dessutom en helt ny kundhantering som är optimerad för försäljning av appar tillsammans med våra redovisningspartners såsom för godkännande av fakturor, resor och utlägg, fakturering, tidredovisning, och fakturabetalningar.

Vi märker också av en större efterfrågan på finansiella produkter som fakturaköp och digitala företagslån, som vi erbjuder i både Norge och Sverige i samarbete med Collector Bank. Att vi kan lansera nya tjänster på flera marknader samtidigt visar skalbarheten i 24SevenOffices grundteknologi. 

Som första affärssystem lanserade vi till exempel redan för många år sedan betalningar direkt kopplade till banker från 24SevenOffice. Med nya regleringar av banker och betalningslösningar kommer den marknaden att fortsätta utvecklas i snabb takt med nya tjänster. Kopplingen mellan bank och affärssystem kommer vi fortsätta att investera i då vi på detta område ser stora tillväxtmöjligheter under kommande år. 

Digitalisering lönar sig

Vi är väl förberedda för att möta hälsomyndigheternas råd att medarbetare ska kunna arbeta hemifrån. Vi är ett moget digitalt bolag och använder självklart också våra egna system. Alla våra kringsystem för till exempel kundservice, chat, marknadsföring, produkt och utveckling, finns i molnet. Det gör att verksamheten nu kan fortsätta som vanligt, fast på distans. Säljmöten, kundservice och implementeringar som tidigare skett vid fysiska möten genomförs nu digitalt. Eftersom vi alltid arbetat med molnet är vår kultur alltsedan start byggd för detta arbetssätt. De signaler vi får från våra kunder är att de också hanterat övergången till distansarbete väl och att de nu än tydligare ser fördelarna med digitala system levererade via molnet.

Vi och våra kunder ska komma ut starkare

Företag som bedriver verksamhet måste bland annat ha redovisningssystem, fakturasystem, tillgång till CRM-system, projektledning, tidredovisning etc. Genom att leverera detta som en integrerad molnbaserad programvara för företagsmarknaden, är 24SevenOffice mycket väl positionerat. Företagen ser nu styrkan i digitala molnbaserade lösningar som gör dem mer effektiva och det kommer vara de mogna digitala bolagen som blir morgondagens vinnare. 

Jag tror att företag som nu upplever att deras system inte är tillgängliga utanför kontoret, kommer att byta till molnbaserade system. De kommer efter krisen dessutom ta sig tid att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att byta till mer effektiva och automatiserade ERP-system. En följd av coronapandemin kan bli en ökning i efterfrågan på lösningar, som digitaliserar och effektiviserar bolag och stärker dem inför framtiden. 

24SevenOffice ska fortsätta ta marknadsandelar och växa, vi ska fortsätta utveckla vår produkt och presentera nya effektiva och digitala lösningar inom bland annat automatiserad bokföring, betalningar och merförsäljning till befintliga kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +46 70-023 63 03, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet används idag av 53 000 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om 24SevenOffice Scandinavia AB

Prenumeration