Hem

Reports

Publicerat: 2020-05-07 08:03:21

Vindico Group AB: Vindico Group AB (publ):  DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-03-31

Rapportperioden 2020-01-01 — 2020-03-31 

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 3 437 tkr (3 041 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 786 tkr (– 810 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 035 tkr (-1 066 tkr).
 • Resultat per aktie – 7,21 öre (– 7,29 öre).

Händelser under perioden

 • Ahlsell blir ny återförsäljare till Vindico till att börja med fokus på laddskåp.
 • CDON blir ny återförsäljare för Safe’n’Sound-sortimentet och DNA-märkning. 
 • Lansering av UniPad, ett nytt laddskåp för Ipads och andra surfplattor.
 • Bauhaus och Matrebellerna väljer ButiksDNA för att hindra stölder.
 • Det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico Technology AB namnändras till Vindico Security AB.
 • Vindico lanserar ny hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget beslutar att korttidspermittera personal i det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico Security tills vidare på grund av Coronaviruset.
 • Ett likviditetstillskott på 0,2 Mkr har tillförts bolaget.

VD har ordet

Försäljningen under första kvartalet blev något större än jämförelseperioden, trots att vi i mars började påverkas av Coronakrisen. Försäljningen var dock lägre än förväntad inom samtliga produktområden och resultat blev i nivå med jämförelseperioden.

Kameraövervakning är fortsatt vårt största produktområde och de viktigaste kunderna är bolagen inom Göteborg Stad samt industriella kunder. Arbetet med att bredda kundbasen pågår ständigt med fokus bland annat på fastighetsbolag.

Inom DNA-märkning fick vi in ytterligare kunder på ButiksDNA, bland annat Bauhaus och Matrebellerna (som ingår i Bergendahls), men det är fortfarande så att beslutsprocesserna är långa trots att vi kan påvisa att ButiksDNA har en mycket bra brottsförebyggande effekt till en jämförelsevis låg kostnad.

Försäljningen av märksatser via återförsäljare har börjat komma igång även om vi inte har sett några större volymer genom denna kanal hittills. Detta beror dock mycket på att vi inte har möjlighet att besöka butikerna, vilket är en nödvändighet för att få igång försäljning av MärkDNA.

I slutet på Q4 introducerade vi de första produkterna under varumärket Safe’n’Sound som står för smarta säkerhetsprodukter för konsumenter, vilka vi säljer via återförsäljare. Flera kedjor har börjat komma igång med försäljningen, men även här lider vi av att vi inte kan presentera produkterna för personalen i butikerna. I sortimentet ingår idag RFID-skydd och personlarm, men vi arbetar med att bredda produktsortimentet.

Inom produktområdet Laddskåp har ett nytt skåp, UniPad, lanserats. Skåpet är i första hand tänkt att användas för säker laddning och förvaring av surfplattor, men kan även användas för mobiltelefoner. Den primära marknaden är skolor. Intresset för vårt skåp för elcykelbatterier, UniBike, har ökat och försäljning sker nu dels till slutkunder, främst fastighetsbolag, och dels via återförsäljare.

Det rörelsedrivande bolaget Vindico Technology bytte namn till Vindico Security i januari. Skälet till detta var att det nya namnet bättre beskriver verksamheten. Vi har också under kvartalet lanserat en ny betydligt bättre hemsida.

Vi beslutade att korttidspermittera de flesta i vår personal från och med den 1 april för att hålla nere kostnader som en konsekvens av att framför allt säljarbetet ej har kunnat bedrivas på ett effektivt sätt eftersom kundbesök och andra säljaktiviteter har blivit inställda.

Bolaget ser också över kostnaderna generellt för att säkerställa att vi klarar Coronakrisen på ett så bra sätt som möjligt.

Vi lägger nu en stor del av vår tid på att bredda vårt produktutbud och vår kundbas för att, när krisen är över, snabbt kunna komma igång med säljarbetet och säkra en ökad försäljning och ett positivt kassaflöde.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Finansiell ställning och likviditet

Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket fortsatt har lösts genom aktieägarlån från bolagets största ägare, Jovitech Invest AB ägt av Carl Schneider.

Vindico kommer att under kommande kvartal se över möjligheterna till kapitaltillskott genom en nyemission när läget på finansmarknaden har stabiliserats.

Utsikter och prognos

Koncernen lämnar inga prognoser. 

Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock öka under det kommande året när den tillfälliga nedgången på grund av Coronakrisen är över.

För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden.

Ansvarsförbindelser

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 9 personer.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Aktien

Vindicos aktie är sedan 4 april 2011 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VSEC. 

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är 

15 232 541 st. 

På årsstämman den 9 maj 2019 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 10 000 000 aktier. 

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 10 maj 2018 tecknades, i juli 2018, 270 000 teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 kr.
 2. Enligt beslut på årsstämman den 9 maj 2019 tecknades, i juli 2019, 400 000 teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 kr.

Antal aktieägare var per 2020-03-31 609 st.  

Bolagets börsvärde var per 2020-03-31 ca 7,6 Mkr.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen:

Halvårsrapport                   20 augusti 2020

Delårsrapport 3                  12 november 2020                                   

Bokslutskommuniké           12 februari 2021

Mölndal den 7 maj 2020

Rapporten avges av verkställande direktören Carl Schneider efter bemyndigande från styrelsen.

Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Bergfotsgatan 3A

431 35 Mölndal

010-209 05 20

www.vindicogroup.se

www.vindico.se

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vindico Group AB