Hem

Reports

Publicerat: 2020-05-08 09:02:27

European Institute of Science AB: Delårsrapport 2020 Q1 1 jan - 31 mar 2020

Finansiell information

·    Nettoomsättning för perioden jan-mar 2020 uppgick till 114 (67) tSEK.

·    Resultat per aktie för perioden jan-mar 2020 uppgick till -0,02 (-0,04) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2020-01-01 till 2020-03-31 rörelseintäkt­er om 114 (88) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 110 (64) tSEK, försäljning externa produkter 4 (3) tSEK samt royaltyintäkter 0 (21) tSEK. Resultatet uppgick till -602 (-688) tSEK, mot­svarande -0.02 (-0.04) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökad nettoomsättning och sänkta rörelsekostander.

Likvida medel upp­gick 2020-03-31 till 370 (388) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 717 (1 703) tSEK motsvarande 0.03 (0.09) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 73 (74) %.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

2020-01-22:  Enligt pressmeddelande daterat den 22 januari 2020 meddelade Bolaget att det tecknat ett distributionsavtal för Sverige med LAB Diagnostics Nordic AB gällande försäljning av reagens till analysmaskiner av märket Roche cobas c 111 och c311.

2020-01-23:  Enligt pressmeddelande daterat den 23 januari 2020 meddelade Bolaget att det tecknat ett distributionsavtal för Italien med Laboratory Service s.r.l.

2020-01-30: Enligt pressmeddelande daterat den 30 januari 2020 meddelade Bolaget att det tecknat ett distributionsavtal för Frankrike och Portugal med CliniSciences group.

2020-02-05: Enligt pressmeddelande daterat den 5 februari 2020 meddelade Bolaget att det erhållit sin första order från distributören i Italien.

2020-02-14: Enligt pressmeddelande daterat den 14 februari 2020 meddelade Bolaget att styrelsen har beslutat att på årsstämman 2020 föreslå en företrädesemission på 5.42 MSEK.

2020-03-02: Enligt pressmeddelande daterat den 2 mars 2020 meddelade Bolaget att det tecknat ett distributionsavtal för Sloveninen med Felivet d.o.o.

2020-03-26: Enligt pressmeddelande daterat den 26 mars 2020 meddelade Bolaget att det den pågående Coronavirus (COVID-19) pandemin som drabbat Sverige och världen under första kvartalet 2020 har varken påverkat European Institute of Science ABs försäljning av egna produkter eller bolagets produktionskapacitet. Under perioden 1 januari till 26 mars 2020 uppgick bolagets försäljning av egna produkter till 109 (64) tSEK vilket är en ökning med 70 % jämfört med föregående kvartal (2019 Q4).

2020-03-30: Enligt pressmeddelande daterat den 30 mars 2020 meddelade Bolaget att det erhållit sin första order från Korea. Ordern är ett viktigt första steg som för EURIS närmare den asiatiska veterinärdiagnostiska marknaden.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

2020-04-14: Enligt pressmeddelande daterat den 14 april 2020 meddelade Bolaget att det med anledning av den pågående Coronavirus (COVID-19) pandemin som drabbat Sverige och världen under 2020 sammanställt försäljningsstatistik för bolagets globala försäljning av blodtest. Det har därvid framkommit att den månatliga blodtestförsäljning under 2020 har uppgått till 28 (7) tSEK för januari, 39 (9) tSEK för februari, 43 (39) tSEK för mars, samt 55 (18) tSEK för 1-14 april. Den ökande månatliga försäljningen bekräftar bolagets bedömning enligt tidigare pressmeddelande från 2020-03-26 att den pågående Coronavirus (COVID-19) pandemin inte påverkat negativt European Institute of Science ABs försäljning av egna produkter. Bolagets bedömning är att efterfrågan på god djursjukvård framöver fortsatt kommer att kvarstå och därmed marknaden för bolagets produkter.

2020-04-20: Enligt pressmeddelande daterat den 20 april 2020 meddelade Bolaget att det tillförts genom nyemission 1.47 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till ca 0.20 MSEK.

Inga övrigt viktiga händelser har inträffat efter perioden.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

Lund den 8:e maj 2020

Lars-Olof Hansson (ordförande)     Arne Jakobsson (ledamot)
Kirstin Kriz (ledamot)                      Dario Kriz (ledamot & VD)            Ulric Aspegrén (ledamot)

Tel: 0706-79 18 00
IDEON Science Park, Ideongatan 1A, 223 70 Lund    
            
Kontaktperson: Doc. dr. Dario Kriz

 

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.            

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e maj 2020.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om European Institute of Science AB