Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-19 16:52:37

Hoodin AB: Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i Hoodin AB (publ) den 19 maj 2020 fastställdes resultat- och

balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under

räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag

i årsredovisningen.

Stämman beslutade att i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget fastställa antalet

styrelseledamöter till fyra stycken.

Joakim Nydemark, Marcus Emne och Peter Wendel omvaldes till styrelseledamöter.

Henrik Béen nyvaldes till styrelseledamot.

Peter Wendel omvaldes som styrelsens ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor med auktoriserade

revisorn Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2021 års stämma enligt det i

kallelsen lämnade förslaget.

Styrelsen

Hoodin AB (publ)

Denna information är sådan information som Hoodin AB är skyldig att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.  

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hoodin AB