Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-27 17:01:50

IDL Biotech AB: Information från årsstämman den 27 maj 2020

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på onsdagen den 27 maj 2020.   

 

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna jämte koncernredovisningen och beslutade att den ansamlade förlusten, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning. Ingen utdelning lämnas för år 2019.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2019.


Stämman omvalde Jerker Swanstein, Per-Anders Abrahamsson, Eva Sjökvist Saers och Malin Ruijsenaars, samt nyval av Dan Olsson.  

Styrelseledamoten Carsten Olsson har valt att inte stå till förfogande för omval.

Stämman valde Jerker Swanstein som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode skall utgå till ordföranden med 225.000 kr och till ledamöterna med 125.000 kr vardera.

Stämman beslöt också att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt styrelsens förslag till ändrad bolagsordning.

Bolagets VD, Charlotte Berg, höll ett kort anförande om verksamheten, där fokusområde senaste året har varit på expansion. VD kommenterade även påverkan av Covid-19 som förmedlats i Q1-rapporten som publicerades den 22 april 2020.

Stockholm den 27 maj 2020

För vidare information:

Charlotte Berg

Verkställande direktör

IDL Biotech AB (publ)

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Charlotte Berg
08-799 67 50
idlbiotech@idl.se

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB