Hem

Reports

Publicerat: 2020-05-29 14:35:43

ECOMB AB: Kvartalsrapport Januari-Mars 2020

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det första kvartalet 2020.

Positiv framtid trots förseningar

  • Orderstocken ökade med drygt 50%
  • Prestandaprov avklarat på Martinique
  • Stark support från ALMI och Tillväxtverket
  • Corona-pandemin försenar projekt och nya affärsmöjligheter
  • 60% arbetstid från 1 april

Q1 1 januari-31 mars 2020

  • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 410 TSEK (1 048 TSEK)
  • Resultatet efter finansiella poster -334 TSEK (-259 TSEK)
  • Resultat per aktie: -0,018 SEK (-0,014 SEK)
  • Antal aktier: 18 846 002st (18 846 002st)
  • Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 749 TSEK   (651 TSEK)                            

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år omräknat enligt ny redovisnings metod

 

Orderstocken kvartalsvis under 2018-2020

Orderstocken** ökade från 2 MSEK under Q4 2019 till 3,12 MSEK vid utgången av Q1 2020, vilket är den näst högsta nivån under de senaste två åren. 

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp under resp. kvartal

 

Verksamheten under januari-mars 2020

Ekonomi

Resultatet för det första kvartalet 2020 låg på ungefär samma nivå som motsvarande kvartal under föregående år. Nettoomsättningen minskade då färre projekt avslutades.

Vid utgången av perioden uppgick likvida medel inkl. kortfristiga placeringar till 0,7 MSEK. Kundfordringarna uppgick till ca 0,5 MSEK och leverantörsskulderna till ca 0,5 MSEK.

Orderstocken ökade med drygt 50 % under Q1, vilket kan hänföras till beställningar av förstudier, reservdelar och mindre uppgraderingar av våra anläggningar ute hos kunderna. Beviljat lån från ALMI på 0,7 MSEK och tillskott från Tillväxtverket på ca 35 TSEK per månad (april-juli) för korttidsarbete (60% samtliga anställda) förbättrar kassasituationen ytterligare.

Händelser efter periodens utgång

Angående covid-19

Spridningen av covid-19 innebär att många företag kan komma att befinna sig i en finansiellt ansträngd situation med likviditetsproblem, vikande försäljning och på sikt kraftig resultatpåverkan. Vår bransch, med kunder inom främst kraft- och värmeproduktion, bedöms dock påverkas i mindre omfattning än många andra branscher. Styrelsen påbörjade i mars ändå ett arbete med att identifiera kortsiktiga lösningar och även se över långsiktiga alternativ. Styrelsens första bedömning var att bolaget på kort sikt kommer att kunna hantera den uppkomna situationen men att det finns en risk att verksamheten kommer att påverkas negativt av covid-19 utbrottet, framför allt om de negativa effekterna i den globala ekonomin blir långsiktiga.

Stark support från ALMI och Tillväxtverket

På grund av corona-pandemins effekter på verksamheten, främst konsekvenserna av den försenade avslutningen av Martinique-projektet, har bolaget ansökt och beviljats stöd från såväl ALMI som Tillväxtverket. Stödet från ALMI handlar om ett brygglån på 700 kkr medan bidraget från Tillväxtverket gäller korttidsarbete (60%) under perioden april-juli 2020.

Vi tackar för visat förtroende för bolagets framtidsplaner och utvecklingspotential, något som låg till grund för beviljandena av våra ansökningar.

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång, utöver vad som ovan angivits.

Framtidsutsikter

Trots försenade projekt och en ofrivillig väntan på nya affärsmöjligheter på grund av corona-pandemin måste vi ändå se ljust på framtiden. Behovet av nya gröna och miljömässigt hållbara energisystem är fortsatt stort och våra marknader bör rimligtvis påverkas mindre än andra marknader. Utsläppen måste helt enkelt minska. Strategiska samarbeten med internationella företag som har större finansiella muskler är en viktig del för att vi ska kunna få ta del av större projekt. Ombyggnader av kolpannor till biobränsleeldning är ett exempel.

Men om konsekvenserna av pandemin blir mycket långtgående kan givetvis även våra marknader påverkas negativt.

När det gäller potentialen för vår nya patenterade mobila syresättningsteknik har inget förändrats, förutom att tiden går. Därför gäller det att komma igång med ett referensprojekt så fort som möjligt, ett idag annat prioriterat område.

Övrigt

Redovisningsprinciper

ECOMB AB tillämpar årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiella rapporter.

Granskning

Denna rapport har blivit översiktligt granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Halvårsrapport (Q1+Q2) lämnas den 31 augusti 2020.

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att de risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför är belysta efter bästa förmåga.

Södertälje den 29 maj 2020

ECOMB AB (publ)

Styrelsen och VD

Göran Ernstson, Ordförande

Eric Norelius, Ledamot

Martin Ridderheim, Ledamot

Ulf Hagström, VD

Vid frågor om denna rapport kontakta :

Ulf Hagström, VD

Tfn 08-550 12 550

ulf@ecomb.se

Rapporten finns tillgänglig på www.ecomb.se

ECOMB AB (publ)

Box 2017

151 02  Södertälje

Tfn.08-550 12 550

www.ecomb.se

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ECOMB AB