Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-16 10:24:35

Shortcut Media AB: Kommuniké från årsstämman i Shortcut Media AB (publ.)

Den 15 juni 2020 höll Shortcut Media AB (publ.) årsstämma. Stämman beslöt i samtliga punkter enligt förslagen i bolagsstämmans kallelse. Totalt deltog ägare som företrädde 4 110 235 aktier på stämman, motsvarande 40,8% av utestående antal aktier samt röster.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2019 ska ingen utdelning ske.

  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
  • Stämman godkände förslaget att välja fyra styrelseledamöter och en suppleant.
  • På stämman beslutades om följande arvoden till styrelsen och revisorerna. Styrelsearvode utgår med 20 000 kr per suppleant, 40 000 kr per ledamot och 50 000 kr till ordförande. Utöver det fasta arvodet beslutades att styrelsen ska få en rörlig ersättning om 5% av nettoomsättning från de direkta intäkter som styrelsen bidragit till att generera under styrelseåret. Ersättning till revisor utgår enligt löpande räkning.
  • Stämman beslutade om omval av Anders Uhnér, Lena Carlberg och Maria Andersson Grimaldi samt nyval av ledamoten Ken Skoog och suppleanten Annika Billberg.
  • Stämman beslutade om omval av Revideco AB, med Tommy Nilsson som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade om utgivande av 75 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 2,30 SEK per aktie till COO Peter Söderlind i enlighet med styrelsens förslag.   
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt två miljoner aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets IR-sida på Spotlight Stock Markets hemsida.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

 

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration