Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-30 16:09:17

AB Igrene: Beslut från Mora Orsa Miljökontor.

Mora Orsa Miljökontor har beslutat förbjuda AB Igrene att djupborra.

Mora Orsa miljönämnd beslutar att förbjuda AB Igrene att fortsätta borrning och testutvinning på fastigheten, där PB4 är belägen, innan verksamheten har prövats av länsstyrelsen.

Som motivering anger miljönämnden att det råder nya omständigheter då det pågår en prövning av Igrenes ansökan om tillstånd till utvinning och förvätskning av naturgas. Det bedöms att ytterligare borrning ska hanteras inom tillståndsprövningen som en helhet och inte i separata anmälningsärenden. Beslutet är gällande även om det överklagas.

Igrene kommer, genom vårt ombud, att överklaga beslutet med begäran om inhibition. Detta innebär att Igrene kommer att göra ett tillfälligt stopp avseende verksamhet med prospektering av gas. Beslut om eventuell nedmontering av riggen kommer att fattas senast vid besked om inhibition.

För ytterligare information kontakta:

Per Ahlenbäck

per.ahlenback@igrene.se

+4670 224 29 80

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om AB Igrene