Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-30 18:52:14

Flowscape Technology AB: Kommuniké från årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Idag, den 30 juni, hölls årsstämma i Flowscape Technology AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av besluten. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition avseende bolagets fria egna kapital
Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning, resultaträkning, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Årsstämman beslutade att disponera fritt eget kapital i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleant. Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen. Härigenom kommer det totala styrelsearvodet att uppgå till 300 000 kronor för kommande räkenskapsår.

 

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Urban Fagerstedt, Johan Hägerlöf, Peter Reigo och Henrik Tjernberg som styrelseledamöter samt att välja Magnus Åkerberg som ny styrelseledamot. Henrik Tjernberg omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen erhöll bemyndigande från årsstämman att, längst intill den kommande ordinarie årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar högst 180 000 000 aktier och vid eventuell emission utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Bolaget samt att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsut-rymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion.

 

Beslut om procedurer för att utse ledamöter av valberedning
Årsstämman beslutade att anta de principer som valberedningen föreslår för valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter. Beslutades vidare att valberedningen skall bestå av representanter från två (2) av Bolagets större aktieägare enligt aktieboken per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal jämte styrelsens ordförande. Noteras att målsättning är att finna person till valberedningen som inte ingår i Bolagets styrelse. Vidare utgår inget arvode till ledamöterna i valberedningen.

Stockholm i juni 2020
Flowscape Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Flowscape Technology AB