Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-08-27 14:03:01

Shortcut Media AB: KALLELSE: Till aktieägarna i SHORTCUT MEDIA AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till extra bolagsstämma.

Datum           2020-09-25

Tid                Kl. 15:00

Plats              Ynglingagatan 15, Stockholm (dotterbolaget Bond Street Films kontor)

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 september 2020, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 21 september 2020. Anmälan om deltagande i stämman sker via email till anders.brinck@shortcutmedia.se. Vid anmälan anges även antal eventuella biträden.

För aktieägare som tillhör riskgrupper eller av andra skäl inte kan närvara fysiskt kan deltagande per telefon- eller videolänk erbjudas. Vänligen kontakta bolaget enligt ovan snarast möjligt med önskemål kring detta.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 17 september 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 september 2020.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Förslag till dagordning bifogas.

 

Med vänlig hälsning,

Shortcut Media AB (publ)

Anders Brinck

VD

 

Bilagor           Förslag till dagordning

                     

DAGORDNING

  1. Val av ordförande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier samt teckningsoptioner
  7. Övrigt

Bakgrund till kallelsen

Kallelse till extra bolagsstämma sker i syfte att utöka styrelsens bemyndigande till att utöver emission av aktier även omfatta teckningsoptioner. Syftet med detta är att utöka bolagets flexibilitet och handlingsfrihet i bl.a. pågående förvärvsdialoger.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller teckningsoptioner

Stämman föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier eller teckningsoptioner öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt två miljoner aktier och/eller teckningsoptioner.
 
Ändamålet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier eller teckningsoptioner i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner av aktier eller teckningsoptioner i incitamentssyfte, i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. 

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB