Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-25 16:20:55

Shortcut Media AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Shortcut Media AB (publ.)

Idag 25 september 2020 höll Shortcut Media AB (publ.) extra bolagsstämma. Stämman beslutade i samtliga punkter enligt förslagen i bolagsstämmans kallelse. Styrelsen har därmed fått bemyndigande att kunna fatta beslut så att bolaget ska kunna emittera aktier och/eller teckningsoptioner i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner av aktier eller teckningsoptioner i incitamentssyfte.

Totalt deltog ägare som företrädde 3 868 794 aktier på stämman, motsvarande 38,4% av utestående antal aktier samt röster.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier eller teckningsoptioner öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen
  • Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt två miljoner aktier och/eller teckningsoptioner
  • Totalt får maximal utspädning till följd av detta beslut uppgå till två miljoner aktier
  • Det noterades vidare att:
    • Bemyndigandet inte omfattar utgivande av aktier eller teckningsoptioner till bolagets styrelse och inte heller för VD i Shortcut Media AB (publ.), att
    • Bemyndigandet innehåller en begränsning till att maximalt 667 000 teckningsoptioner används i incitamentssyfte, samt att
    • Resterande del av bemyndigandet avses utnyttjas för att förvärv och andra strukturaffärer.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till den extra stämman, se bolagets IR-sida på Spotlight Stock Markets hemsida samt här. Styrelsens utlåtande inför den extra stämman finns även den på bolagets IR-sida på Spotlight Stock Markets hemsida samt här.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration