Hem

Reports

Publicerat: 2020-11-04 08:09:16

Amhult 2 AB: Amhult 2; Delårsrapport 3/2020

Pressmeddelande 08/20
2020-11-04

Januari-september 2020, AMHULT 2 AB (publ)

 Intäkter för perioden uppgick till 36 543 (34 258) TSEK.

Resultatet för perioden 14 098 (12 136) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 2,06 (1,77) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets intäkter under perioden januari till september uppgick till 36 543 (34 258) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 14 098 (12 136) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Byggnationen i kvarter India förlöper i obruten takt. Avseende kvarter Radarflyget 2 avslutades denna produktion i månadsskiftet augusti/september månad och kvarterets hyresgäster påbörjar sin verksamhet under oktober månad.  

Under perioden har produktion av parkeringsdäck i kvarter Radarflyget 2 pågått och denna beräknas färdigställd under sista kvartalet 2020.

På grund av den rådande pandemi situationen har Covid 19 rabatter utgetts för bolagets del med 314.668 kr till fyra hyresgäster i utsatta branscher i samband med den statliga hyresrabatten under perioden april-juni. 

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier. 

Aktiekapital:        136 950 660 SEK
Antal aktier:        6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag:        A
Antal:        2 025 000
Aktieslag:        B
Antal:        4 822 533
Kvotvärde:        20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 2,06 (1,77) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 8 personer. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet HB. Senaste värderingen är utförd per 2018-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad. Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

 

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER
 

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
 
RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 28 oktober 2020

AMHULT 2 AB (publ)
            
Eigil Jakobsen             Maria Nord Loft    
Styrelseordförande      Verkställande direktör
            
Alf Lindqvist            Niels Techen        Göran Evaldsson
Styrelseledamot        Styrelseledamot    Styrelseledamot

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2021-02-19| Bokslutskommuniké     (31 dec 20)
2021-03-15| Årsredovisning 2020
 

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se
Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration