Hem

Reports

Publicerat: 2020-11-06 08:30:00

Infracom Group AB: Delårsrapport kvartal 3 2020

TREDJE KVARTALET 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 54,2 Mkr (50,0 Mkr), 8 % tillväxt mot föregående år
 • Försäljningen fördelat på affärsområde:

InfraCom Communications 30,8 Mkr (28,8 Mkr) och InfraCom Managed Services 23,4 Mkr (21,2 Mkr)

 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 13,2 Mkr (11,3 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 24 % (23 %)
 • Resultat före skatt: 6,4 Mkr (4,9 Mkr)
 • Resultat efter skatt per aktie: 0,15 kr (0,09 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 12,8 Mkr (- 4,6 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,9 Mkr (0,7 Mkr)
 • Investeringar i immateriella anläggningstillgångar: 6,6 Mkr (0 Mkr)
 • Soliditeten per 2020-09-30: 57 % (54 %)
 • Totalt aktier per 2020-09-30: 30 875 036 (30 875 036), Inga utspädningseffekter förekommer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

InfraCom förvärvade den 31 juli aktierna i HDW Data Sweden AB. Bolaget är baserat i Stockholm och verkar inom IT-outsourcing. 2019 omsatte man 17,0 Mkr med en EBITDA om 3,7 Mkr. Den 31 juli genomfördes även 3 inkråmsförvärv från MobiPlus konkursbo, som beräknas omsätta 15 – 20 Mkr på årsbasis: "Vikab" – Webbhotell, "Wavecom" – IT-infrastruktur och "Retail Solutions" – Integrerade betallösningar. I september fusionerades Cellip AB och Cellip Holding AB in i InfraCom Communications AB. Öretel AB fusionerades även in i InfraCom Managed Services AB i samma period.

NIO MÅNADER 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 161,3 Mkr (151,1 Mkr), 7 % tillväxt mot föregående år
 • Försäljningen fördelat på affärsområde:

InfraCom Communications 95,7 Mkr (91,9 Mkr) och InfraCom Managed Services 65,6 Mkr (59,3 Mkr)

 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 39,1 Mkr (32,5 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 24 % (22 %)
 • Resultat före skatt: 20,3 Mkr (14,5 Mkr)
 • Resultat efter skatt per aktie: 0,44 kr (0,29 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 28,9 Mkr (13,6 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 1,7 Mkr (2,0 Mkr)
 • Investeringar i immateriella anläggningstillgångar: 6,6 Mkr (0,8 Mkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I oktober kommunicerades InfraComs varumärkes-strategi, vilket innebär en renodling av användandet av koncernens namn. Ett syfte är att öka tydligheten mot kund, då ett flertal tjänster kommer att exponeras under samma tak. InfraCom Communications tillhandahåller tjänster såsom telefonioperatör med inriktning på molntelefoni och Microsoft Teams-telefoni. InfraCom Managed Services tillhandahåller tjänster inom IT-drift, datahallar och internetaccesser.

I slutet av oktober 2020 har återigen pandemin tagit fart i Sverige. InfraCom räknar inte med att nettoeffekten av denna påverkar bolaget i större utsträckning.

 

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracom.se/investerare/

Göteborg 5 november 2020

InfraCom Group AB

Styrelsen

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82

Läs mer hos Cision
Läs mer om Infracom Group AB

Prenumeration