Hem

Reports

Publicerat: 2020-11-12 08:00:00

Shortcut Media AB: Shortcut Media Group Q3 juli-sept 2020: EBITA ÖKADE 0,9 MKR JÄMFÖRT MED Q3 2019

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

För perioden, 1 januari – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 16%, till 42 488 (50 363) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 048 (2 088) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 4,8% (4,1%)
 • Resultat före skatt uppgick till -181 (161) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,13 (0,19) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,06) Kr

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 22%, till 10 557 (13 450) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 145 (-744) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 1,4% (-5,5%)
 • Resultat före skatt uppgick till -571 (-1 593) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,01 (-0,06) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,14) Kr

Viktiga händelser

 • Bond Street och Blomquist Communication tilldelades ramavtal med Polisen, värt ca 3 Mkr per år, upp till 12 Mkr över fyra års tid. Ca 30-50% av avtalsvolymen väntas avse arbete utfört av Bond Street
 • SMG tilldelades via Bond Street ramavtal värt ca 5 Mkr per år, upp till 20 Mkr över fyra års tid, med Post och Telestyrelsen (PTS). Ramavtalet trädde i kraft den 6 juli
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO) förlängde ramavtalet med SMG, vilket nu löper till 2022 och enligt DO väntas värt ca 0,7 Mkr per år
 • Bond Street skrev ramavtal med ett utbildningsföretag kring produktion av utbildningsfilmer för bl.a. distansutbildning, värt 1,3 Mkr under 2020
 • Oddway vann affärer värda 1,3 Mkr från två stora, välkända svenska industriföretag. Produktion kommer huvudsakligen pågå under första och andra kvartalet 2020
 • Bond Street vann ramavtal med Fastighetsbyrån avseende produktion av film till digitala och sociala medier, vilket är löpande och väntas värt minst 1 Mkr per år
 • Discovery informerade Bond Street om avsikt att säga upp ramavtalet avseende Discovery Norge, värd ca 5 Mkr per år, från slutet av Q3 2020

Händelser efter periodens utgång

 • Oddway vann ramavtal med ett globalt techföretag, värt ca 1,8 Mkr över fem månader. I avtalet finns en möjlig option om förlängning
 • Samarbetet mellan Bond Street samt Blomquist & Co och Polisen trädde i kraft
 • Eva Poysti tillträdde som operativ chef på Bond Street
 • Oddway lanserade ett nytt affärsområde och nyanställde fyra personer
 

Verkställande direktörens kommentar

EBITA ÖKADE 0,9 MKR JÄMFÖRT MED Q3 2019 – POSITIV RÖRELSEMARGINAL TROTS SEMESTERKVARTAL

Under årets tredje kvartal gick aktiviteten i verksamheten över från låg i juli till medelhög i september. Omsättningen är lägre än samma period föregående år, men resultatet är väsentligt bättre. Rörelsemarginalen för 1 januari - 30 september 2020 (4,8%) är därmed högre än för samma period 2019 (4,1%). Under Q3 är resultatförbättringen jämfört med 2019 hela 0,9 Mkr. Något som, givet omvärldsläget, är ett fantastiskt styrkebesked.

I verksamheten har vi fortsatt att se en ökande aktivitet in i fjärde kvartalet. Bl.a. drivet av de tre nyligen vunna ramavtalen med Polisen, PTS samt ett globalt ledande teknikföretag. I flera segment växer vi nu snabbare än marknaden. Det ger oss en utmärkt plattform för fortsatt tillväxt under 2021 och därefter.

Utöver den löpande verksamheten har ett intensivt strategiarbete pågått inom SMG de senaste månaderna. Vi kommer idag att separat publicera en mer utförlig beskrivning av verksamhetens tillväxtplan. De centrala delarna avseende tillväxtplanen sammanfattas nedan:

 • SMG ska fördubbla verksamhetens storlek till 2022. Det innebär att SMG innan slutet av 2022 ska ha en omsättning som i årstakt överstiger 120 Mkr
 • Rörelsemarginalen (EBITA) ska vara inom ramen för nuvarande målsättning, 5-10%, och därmed 2022 i årstakt uppgå till 6-12 Mkr
 • En rad marknadssegment där SMG redan är starka, t.ex. inom Gaming och livesändningar, väntas se hög tillväxt framöver
 • Koncernen ska, utöver organisk tillväxt, även genomföra i snitt ungefär ett förvärv per år de kommande 2-3 åren
 • I skrivande stund för vi förhandlingar kring indikativa bud på möjliga förvärvsobjekt som tillsammans omsätter ca 50 Mkr

Det är sammanfattningsvis en mycket spännande tid för verksamheten. Vi befinner oss fortsatt i ett marknadsläge fullt av möjligheter. Den tillväxtplan som publiceras idag sammanfattar de möjligheter vi nu står inför. Vi ser mycket fram emot att ta tillvara på dessa.

Anders Brinck,

VD

 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Rapportkalendarium

SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.

SMG:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020 kommer att publiceras den 24 februari 2020.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

 

Stockholm den 12 november 2020,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

 

Shortcut Media AB (publ)

Ynglingagatan 15

113 47 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration