Reports

Publicerat: 2020-11-12 08:30:00

VibroSense Dynamics AB: Delårsrapport 1

2020-07-01 – 2020-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2020-07-01 till 2020-09-30)

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 3 879 (317 359) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –1 767 297 (-1 341 368) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,11) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 88,8 (92,3) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2020/21: 13 185 365 (12 302 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 september 2020: 13 902 009 (12 302 009).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

  • Den 16 september 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB att man har påbörjat en klinisk validering av den nya applikationen Diabetes Foot Screening med sin produkt VibroSense Meter® II.  Den kliniska valideringen är det sista steget innan produkten är redo att lanseras till Diabetesvården.
  • Den 22 september 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB att man gör framsteg och stärker sin närvaro med VibroSense Meter® II i segmenten Företagshälsovård och forskning inom Onkologi.

Inom affärsområdet HAVS i Sverige, där sektorn Företagshälsovård är huvudmålgrupp, har samarbetet med en av landets tre stora aktörer Avonova Hälsa AB, fortsatt under sommaren. Avonova har lanserat sin nya tjänst för medicinsk kontroll och mätning av vibrationsskador, där VibroSense Meter® II ingår.

I Tyskland har Institutet för Arbets- och Miljömedicin vid Lübecks Universitetssjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) avslutat en pilotstudie med VibroSense Meter® II.

Preliminära resultat från studier inom affärsområdet Onkologi visar att Bolagets produkt har fungerat mycket väl. I en pågående pilotstudie avseende kolorektalcancer vid Sjællands Universitetssjukhus i Roskilde, där VibroSense Meter® II ingår, är bedömningen att produkten är ett mycket tillförlitligt instrument med hög validitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 9 oktober 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB att man nått starka forskningsresultat som presenterades på den vetenskapliga kongressen Humanschwingungen i Würzburg i Tyskland den 1-2 oktober 2020. Resultatet är från en pilotstudie i vilken bolagets produkt VibroSense Meter® II använts. Målsättningen med studien var att undersöka korttidseffekter vid exponering av vibrationer i hand-arm. Resultatet visade på en kraftig påverkan i form av nedsatt känsel uppmätt med bolagets instrument. Underlaget ska ligga till grund för nya rekommendationer för hälsokontroller av vibrationsexponerad personal i Tyskland.

Läs mer hos Cision
Läs mer om VibroSense Dynamics AB