Hem

Reports

Publicerat: 2020-11-12 09:23:34

Vindico Group AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-09-30

Rapportperioden 2020-07-01 — 2020-09-30 

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 2 467 tkr (4 013 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var negativt och uppgick till -650 tkr (568 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt var negativt och uppgick till -932 tkr (274 tkr).
 • Resultat per aktie -6,12 öre (1,80 öre).

Perioden 2020-01-01 — 2020-09-30  

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 8 910 tkr (10 175 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 122 tkr (– 1 097 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 985 tkr (- 1 993 tkr).
 • Resultat per aktie – 13,03 öre (– 13,08 öre).

Händelser under tredje kvartalet

 • Företrädesemission på totalt 10 000 000 aktier till kurs 0,60 kr offentliggörs och teckningstiden påbörjas den 28 september
 • Vindicos tidigare styrelseordförande Martin Nyberg tillträder som VD och tidigare tf VD Carl Schneider återgår till att vara styrelseordförande
 • Vindico Security kommer fortsatt att ha ett ramavtal med Göteborgs Stad rörande kameraövervakning fyra år framöver
 • Gekås i Ullared ny återförsäljare
 • De tidigare dotterbolagen Vindico Finans AB och Vindico DNA Systems AB har upplösts genom fusion
 • Vindico avslutar den 31 augusti korttidsarbetet och samtliga anställda arbetar från och med den 1 september full tid.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Företrädesemissionen avslutas den 14 oktober med en teckningsgrad på ca 215%. Detta innebär att Bolaget tillförs ca 5,5 Mkr efter emissionskostnader.

VD har ordet

Under tredje kvartalet har försäljningen fortfarande varit lägre än jämförelseperioden. Detta som en direkt följd av Covid 19 och att personalen har varit korttidspermitterad samt att vi därigenom inte har haft möjlighet att få träffa kunder.

Jag har under min första tid som VD identifierat de potentialer bolaget har, vilket har resulterat i en affärsplan som delvis har beskrivits i bolagets IM inför företrädesemissionen som ju genomfördes med ett mycket lyckat resultat – övertecknad till 215%.

Vad jag har kommit fram till är att bolaget har ett mycket väl genomtänkt och bra produktsortiment och ett stort antal mycket väl värda referenskunder och objekt – en stabil grund att stå på.

Nu har vi påbörjat arbetet med att bredda och förstärka den ytterligare. Fokus är nu att stärka kundbasen och bredda oss geografiskt.

Exempelvis köper vår största kund inom laddskåp idag mestadels i en region. Vid kontakt med övriga regioner får vi en stark respons, vilket innebär en mycket stor potential att kraftigt öka den försäljningen.

Genom våra avtal med Göteborg Stad och Partille Kommun kommer vi ha en fortsatt stabil försäljning på kamerasidan. Vi har nu även deltagit i privata och offentliga upphandlingar i hela landet och hoppas att även detta kommer att ge resultat.

Vi har fått in nya kunder på laddskåp, som bl.a. ser våra möjligheter att utveckla skåpen för elcykelbatterier. Vi har satt igång projekt där vi tittar på andra låsfunktioner samt att göra skåp för utomhusbruk.

Vi har tecknat avtal med några rikstäckande mycket starka kedjor för att sälja DNA-märkning, ButiksDNA, Cykellås, Safe´n Sound samt Laddskåp.

Dock har vi fortfarande svårigheter med att nå våra kunder personligen för utbildning av våra produkter, pga Covid 19.

Nu har vi ägt varumärket Vindico Safe´n Sound i ett år och fått in våra produkter hos flera återförsäljarkedjor.

Ytterligare varuprover på produkter är beställda i ledet att utveckla det sortimentet.

Nu är det tydligt att det sker förändringar i bolaget. Vi har mycket bra kandidater att anställa som säljare, det finns stora potentialer på alla våra produktområden – inte bara i ökad försäljning, utan också produktutveckling. 

Med andra ord ser vi i Vindico framtiden an med stor entusiasm.

Vår resa mot vårt mål mot "100 MSEK 2024" har startat.

Martin Nyberg, Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Finansiell ställning och likviditet

Efter den avslutade emissionen har Bolaget en god likviditet. Emissionen tillförde Bolaget ca 5,5 Mkr efter emissionskostnader.

Utsikter och prognos

Koncernen lämnar inga prognoser. Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock åter öka under 2021 när den av Coronapandemin orsakade situationen förväntas återgå till det normala.

Vindico har ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30% per år samt genom förvärv.

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden.

Ansvarsförbindelser

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 8 personer.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Aktien

Vindicos aktie är sedan 4 april 2011 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VSEC. Totalt antal aktier efter företrädesemissionen som registrerades i oktober men innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

25 232 541 st.

På årsstämman den 7 maj 2020 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 10 000 000 aktier, vilket utnyttjades fullt ut vid företrädesemissionen.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 10 maj 2018 tecknades, i juli 2018, 270 000 teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 kr.
 2. Enligt beslut på årsstämman den 9 maj 2019 tecknades, i juli 2019, 400 000 teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 kr.
 3. Enligt beslut på årsstämman den 7 maj 2020 tecknades, i juli 2020, 400 000 teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 kr.

Antal aktieägare var per 2020-09-30 ca 950 st. 

Bolagets börsvärde var per 2020-09-30 ca 10,7 Mkr.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen:

Bokslutskommuniké           12 februari 2021.

Mölndal den 12 november 2020

Rapporten avges av verkställande direktören Martin Nyberg efter bemyndigande från styrelsen. Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Bergfotsgatan 3A

431 35 Mölndal

010-209 05 20

www.vindicogroup.se

www.vindico.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Martin Nyberg, 070-510 90 01

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC

Koncernens Resultaträkning
Belopp i Tkr
2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Nettoomsättning 2 467 4 013 8 910 10 175 15 601
Övriga rörelseintäkter 202 0 884 0 194
2 669 4 013 9 795 10 175 15 795
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -1 444 -1 706 -4 959 -4 966 -7 956
Övriga externa kostnader -730 -504 -2 023 -2 179 -3 025
Personalkostnader -1 145 -1 235 -3 934 -4 129 -5 948
Rörelseresultat före av-
och nedskrivningar (EBITDA) -650 568 -1 122 -1 097 -1 133
Avskrivningar och nedskrivningar av mate-
riella och immateriella anläggningstillgångar -250 -247 -749 -754 -998
Övriga rörelsekostnader -6 7 -2 0 -9
Rörelseresultat (EBIT) -906 328 -1 873 -1 851 -2 141
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -27 -54 -112 -141 -173
Resultat efter finansiella poster -932 274 -1 985 -1 993 -2 314
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat -932 274 -1 985 -1 993 -2 314
Koncernens balansräkning 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Belopp i Tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 1 016 1 955 1 720
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 50 105 95
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 16 16 16
Långfristiga fordringar 0 0 0
Uppskjuten Skattefordran 856 856 856
Summa anläggningstillgångar 1 939 2 932 2 687
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 435 236 615
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 281 3 130 2 728
Övriga fordringar 23 41 34
Fordringar hos intressebolag 161 131 138
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 0 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 276 185 237
Kassa och bank 3 23 11
Summa omsättningstillgångar 2 179 3 746 3 763
Summa tillgångar 4 118 6 678 6 450
Koncernens balansräkning 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Belopp i Tkr
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 7 616 7 616 7 616
Övrigt tillskjutet kapital 0 8 051 -3 304
Annat eget kapital -8 369 -14 114 -2 759
Årets resultat -1 985 -1 993 -2 314
Summa eget kapital -2 738 -439 -760
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 125 500 500
Summa långfristiga skulder 125 500 500
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 069 2 349 1 995
Leverantörsskulder 1 074 1 384 1 120
Övriga skulder 2 547 2 031 2 590
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 041 853 1 007
 Summa kortfristiga skulder 6 730 6 617 6 711
Summa eget kapital och skulder 4 118 6 678 6 450
Ställda säkerheter
Pantsatta aktier i dotterföretag 51 891 51
Företagsinteckningar 4 570 7 020 4 570
Eventualförpliktelser
Borgensåtaganden Inga Inga Inga
Moderbolagets Resultaträkning
Belopp i Tkr
2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Nettoomsättning 200 244 600 244 424
Övriga rörelseintäkter 0 0 29 0 29
200 244 629 244 453
Rörelsens kostnader
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -212 -166 -625 -897 -1 079
Personalkostnader 0 0 0 0 -134
Summa rörelsens kostnader -212 -166 -625 -897 -1 213
Rörelseresultat -12 78 4 -653 -760
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -15 -20 -36 -51 -56
Resultat efter finansiella poster -26 58 -32 -703 -816
Bokslutsdispositioner
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -26 58 -32 -703 -816
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat -26 58 -32 -703 -816
Moderbolagets balansräkning 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Belopp i Tkr
Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 287 7 137 8 487
Andelar i intresseföretag 16 16 16
Uppskjuten skattefordran 856 856 856
Summa anläggningstillgångar 11 159 8 009 9 359
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 305 0
Fordringar hos koncernföretag 0 2 281 479
Övriga fordringar 16 11 30
Fordringar hos intressebolag 161 131 138
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 150 57 115
Kassa och bank 3 23 7
Summa omsättningstillgångar 329 2 808 769
Summa tillgångar 11 489 10 817 10 128
Moderbolagets balansräkning 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Belopp i Tkr
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 7 616 7 616 7 616
Bundna resrever 40 40 40
7 656 7 656 7 656
Fritt eget kapital
Överkursfond 0 11 359 0
Balanserat resultat -671 -11 213 145
Årets resultat -32 -703 -816
-703 -558 -671
Summa eget kapital 6 953 7 098 6 985
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 694 917 750
Leverantörsskulder 137 157 70
Skulder till koncernföretag 2 165 1 258 807
Övriga skulder 1 404 1 284 1 291
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 134 103 226
Summa kortfristiga skulder 4 535 3 719 3 143
Summa eget kapital och skulder 11 489 10 817 10 128
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 1 400 1 400 1 400
Eventualförpliktelser
Borgensåtaganden 2 000 2 500 2 000
Kapitaltäckningsgaranti 2 000 2 000
Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr Koncern Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Moderbolag
2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -1 873 -1 851 -2 141 4 -653 -760
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 0 0
Avskrivning anläggningstillgångar 749 754 998 0
Nedskrivningar lager 0 0 0 0
Övriga poster som påverkar kassaflödet 0
Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -112 -141 -173 -36 -51 -56
Betald skatt -71 -93 -83 -13 -24 -13
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapitalet -1 307 -1 331 -1 399 -45 -728 -829
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-), minskning (+) i varulager 179 16 -364 0
Ökning (-), minskning (+) i kortfristiga fordringar 1 396 276 626 435 -165 1 858
Ökning (+), minskning (-) i kortfristiga skulder -126 -123 -677 1 -1 700 -2 287
Kassaflöde från den löpande verksamheten 142 -1 162 -1 814 391 -2 593 -1 258
Investeringsverksamheten
Förändring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Förändring finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 -1 800 0 -1 350
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 -1 800 0 -1 350
Finansieringsverksamheten
Nyemissionskostnad
Nyemission/emissioner/optioner/tillskott 7 1 350 1 350 1 350 1 350
Upptagna lån 1 216 1 262 1 712 1 404 1 262 1 262
Förändring av checkräkningskredit -1 374 -1 433 -1 245 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -151 1 179 1 817 1 404 2 612 2 612
Periodens kassaflöde -9 17 4 -5 19 4
Likvida medel vid periodens början 11 7 7 7 3 3
Kursdifferenser i likvida medel 0 0
Likvida medel vid periodens slut 3 23 11 3 23 7
Förändring i likvida medel -9 16 4 -5 20 4

Koncernens nyckeltal

Nyckeltal* 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
kvartal kvartal helår
Nettoomsättningstillväxt (%) -12% 1% 3%
EBITDA-marginal (%) -26% 14% -1%
Rörelsemarginal (%) -37% 8% -14%
Soliditet (%) -66% -34% -12%
Resultat per aktie (kr) -0,1303 0,0180 -0,1519
Resultat per aktie efter full utspädning (kr) -0,1217 0,0177 -0,1455
Resultat per anställd (kr) -248 077 30 449 -257 060
Kassalikviditet (%) 26% 53% 47%
Antal anställda 8 9 9
Antal aktier 15 232 541 15 232 541 15 232 541
* Nyckeltalen avser koncernen

Carl Schneider
Styrelseordförande

Vindico Group AB
073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Martin Nyberg
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
070-510 90 01

martin.nyberg@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vindico Group AB

Prenumeration