Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-20 15:43:34

Taurus Energy AB: Kommuniké från årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 20 november 2020 beslutades bland annat att:

  • ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2019/2020
  • antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor
  • arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor
  • omvälja Per Jansson till styrelseordförande samt att omvälja de tre ordinarie styrelseledamöterna Sune Wännström, Bengt Olof Johansson och Anders Karlsson
  • omvälja KPMG AB till revisor, varvid KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor
  • ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2019/2020 och att årets förlust om -7 799 751 kronor avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med 250 000 kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kronor ska utgå till vardera av de övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Jansson, Sune Wännström, Bengt Olof Johansson och Anders Karlsson. Per Jansson omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes KPMG AB, varvid KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2021 ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per utgången av juli 2021. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 31 juli 2021.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att § 8 ändras så att bestämmelsen, med anledning av genomförd lagändring, inte hänvisar till vilken dag avstämningsdag för stämma ska infalla.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, verkställande direktör

Telefon: 0704-54 74 69

E-post: fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i Chalmers Teknikpark Göteborg. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Taurus Energy AB

Prenumeration