Hem

Reports

Publicerat: 2020-11-27 14:24:22

Provide IT Sweden AB: Kvartalsrapport 2 2020/2021

STARK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 2 2020/2021

1 juli - 30 september 2020. 

Totala intäkter uppgick till 5 949 (5 184) TSEK. 
Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 1 564 (509*) TSEK.Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 564 (367) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 1 227(283*) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,184* (0,042*) SEK.

Under det andra kvartalet uppgick den organiska nettoomsättningstillväxten till 14,3 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅR 2020/2021
1 april - 30 september 2020. 

Totala intäkter uppgick till 11 775 (10 628) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva** uppgick till 2 495(671) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 2 479(529) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 1 947**(396**) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,292** (0,059**) SEK.

*(extraordinär kostnad) Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten och är därmed en extraordinär kostnad. Under det andra kvartalet 2019/2020 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 142 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda. 

** (extraordinär kostnad) Under halvåret 2020/2021 belastades rörelseresultatet med sociala avgifter på 16 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda. Sociala avgifter från aktieöverlåtelser belastade även halvåret 2019/2020 på 142 TSEK. 

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 

25 augusti 2020
Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ) – Styrelsen föreslår utdelning på 1,2 kr per aktie. Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 ("Bolaget"), kallades till årsstämma som sker 29 september 2020 kl. 15.00 på Götabergsgatan 20 i Göteborg.

29 september 2020

Provide IT Sweden AB (publ) avhöll årsstämma den 29 september 2020 enligt kallelse. Vid årsstämman fattades beslut i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen.

HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET

Inga väsentliga händelser efter andra kvartalet.

VD HAR ORDET

Bolagets andra kvartal, juli-september 2020, resulterade i en nettoomsättningstillväxt på 14,3 procent med en vinst på 1,227 MSEK vilket är bolagets starkaste utfall för kvartalet juli-september. Särskilt glädjande att detta uppnåddes under turbulenta tider(Covid-19). Dock är kvartalet vanligtvis ett litet finansiellt kvartal för räkenskapsåret på grund av semesterperioder under framförallt juli månad.

Det finns framförallt två anledningar till resultatförbättringen. Dels har bolaget upplevt en starkare efterfråga av dess tjänster i jämförelse med föregående period april-juni 2020. Samt att försäljningsarbetet har effektiviserats genom en bättre förståelse av bolagets försäljningskanaler och målgrupp. Högre försäljning i kombination med kostnadsbesparingar (meddelat i tidigare kvartal) ger upphov till en betydligt högre vinstmarginal än jämförbar period, juli-september 2019. Dvs vi har växt lönsamt.

Bolaget upplever fortfarande en god efterfråga av dess tjänster och förväntar fortsatt tillväxt under kommande kvartal. Under kvartalet har ett omfattande förändringsarbete påbörjat. Vi ser möjligheter att förstärka vårt varumärke genom att modernisera utseendet, dvs att bland annat uppdatera vår grafiska profil, hemsida och marknadsföringsmaterial. Detta kommer att färdigställas under bolagets kvartal 4, januari-mars 2021. Dessutom kommer tjänsteutbudet utökas med tjänster inom analys- och webbstrategi samt design/formgivning. Vi ser möjligheter att genomföra större affärer med kunder och därmed bidra till mer värde. Dessa förbättringsarbeten borde möjliggöra ett högre pris för våra tjänster.  

Jag är nöjd med Provide ITs utveckling under kvartalet och ser med god tillförsikt framtiden an.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

 

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2020-09-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 3 2020/2021 -                2021-02-25

Bokslutskommuniké  2020/2021 -          2021-05-28

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR. 

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020


För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget
Provide IT Sweden AB (publ) är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration