Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-01-14 14:46:19

Acosense AB: Acosense riktade emission av aktier registrerad - Handel med teckningsoptioner inleds

Acosense Aktiebolag ("Acosense" eller "Bolaget") har genomfört en riktad emission om 6 666 666 aktier motsvarande en emissionsvolym om 8,0 MSEK, bolaget har även emitterat 2 222 222 vederlagsfria teckningsoptioner ("TO 2").

Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Efter registrering av emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 4 680 029,20 SEK fördelat på 23 400 146 aktier. Bolaget har även beslutat om en sakutdelning till befintliga aktieägare av 5 577 826 TO2 med avstämningsdag 15 januari 2021.

Handeln i teckningsoptionerna TO 2 inleds den 21 januari 2021 på Spotlight Stock Market.

Teckningsoptioner av serie TO2

Villkor: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie
Teckningskurs: 60% av VWAP-kursen under perioden 10 aug – 10 sep 2021.
Max teckningskurs 2,00 SEK per aktie
Teckningstid: 16 – 30 september 2021
Kortnamn: ACOS TO 2
ISIN-kod: SE0015382163
CFI: RSSXXR
FISN: ACOSENSE/OPT RTS 20210930
Antal TO: 7 800 048

För ytterliggare information
Johannes Landén, CFO
Telefon: 0706–324202
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Acosense AB

Prenumeration