Reports

Publicerat: 2021-02-12 08:30:00

VibroSense Dynamics AB: Delårsrapport 2, 2020-07-01 – 2020-12-31

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Sex månader (2020-07-01 till 2020-12-31)

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 172 819 (519 643) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –3 871 414 (-3 409 681) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-0,28) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 91,4 (92,9) %.

Andra kvartalet (2020-10-01 till 2020-12-31)

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 168 940 (202 283) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –2 104 117 (-2 068 314) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (-0,17) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 91,4 (92,9) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2020/21: 13 185 365 (12 302 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 december 2020: 13 902 009 (12 302 009).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under andra kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Den 9 oktober 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB att starka forskningsresultat presenterats på den vetenskapliga kongressen Humanschwingungen i Würzburg i Tyskland, där man den 1 oktober 2020 redovisade resultatet från en pilotstudie i vilken bolagets produkt VibroSense Meter® II har använts. Målsättningen med studien var att undersöka korttidseffekter vid exponering av vibrationer i hand-arm. Resultatet visade på en kraftig påverkan i form av nedsatt känsel uppmätt med bolagets instrument. Underlaget ska ligga till grund för nya rekommendationer för hälsokontroller av vibrationsexponerad personal i Tyskland.
 • Den 16 november 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB att man lanserar en ny kommunikationsplattform via sin hemsida (www.vibrosense.se), för indikationsområdet Diabetes.

Den nya plattformen och forumet CommonSense syftar till att skapa medvetenhet och kunskap inom området Diabetes och hur produkten VibroSense Meter® II kan hjälpa diabetesvården att skapa bättre förutsättningar för människor som lever med diabetes.

 • Den 15 december 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB att applikationen Diabetes Foot Screening bedömts godkänd i pågående valideringsstudie och är klar för lansering. Den kliniska valideringsstudien för Diabetes Foot Screening visar att bolagets produkt VibroSense Meter® II uppfyller alla väsentliga kriterier för godkännande enligt den kliniska valideringsplanen. VibroSense håller därmed den tidplan bolaget tidigare har kommunicerat och är redo att lansera applikationen Diabetes Foot Screening till både primär- och specialistvården.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 19 januari 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB en uppdatering av marknadsläget och att bolaget fortsätter att utvecklas positivt. Inom segmentet Företagshälsovård görs starka framsteg och inom Diabetes har VibroSense påbörjat marknadsbearbetning och lansering av applikationen Diabetes Foot Screening. VibroSense har också inlett ett arbete med att kartlägga diabetesmarknaden i Tyskland.
 • Den 27 januari 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB att man tecknar avtal med Inission Malmö AB som produktionspartner och ökar härigenom produktionskapaciteten. Avtalet tecknas efter en utförlig utvärdering och provproduktion av bolagets instrument VibroSense Meter® II och omfattar nyckelfärdig produktion samt inköp av material och komponenter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om VibroSense Dynamics AB