Hem

Reports

Publicerat: 2021-02-18 08:05:05

Everysport Media Group AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (publ.)

Konsumentintäkter skapar tillväxt

Sammanfattning fjärde kvartalet 2020:

  • Nettoomsättning: 23,7 mkr (22,6 mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 2,7 mkr (3,3 mkr)
  • Resultat efter skatt: 2,9 mkr* (1,1 mkr)
  • Resultat per aktie: 0,63 kr (0,25 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 4,0 mkr (3,1 mkr)

Sammanfattning januari - december 2020:

  • Nettoomsättning: 82,3 mkr (90,2 mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 4,7 mkr (11,3 mkr)
  • Resultat efter skatt: 0,7 mkr* (6,4 mkr)
  • Resultat per aktie: 0,16 kr (1,40 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 9,0 mkr (6,7 mkr)

* Resultatet efter skatt påverkas positivt med 1,4 mkr av en omvärdering av uppskjuten skattefordran

VD, Hannes Andersson, har ordet:

När vi nu stänger det sista kvartalet för 2020 ser vi tillbaka på ett utmanande år. Från mars 2020 har pandemin påverkat vår tillvaro och ekonomi och Covid-19 fortsätter än idag att ha stor påverkan på människors liv. Men vi ser att positiva vindar så sakteliga börjar blåsa. ESMG är beroende av ett stort utbud av sportevemenang, som i början av pandemin uteblev. Under hösten har dock de flesta professionella ligor kunnat arrangeras under säkra former och när vi nu blickar mot den nästkommande 18-månadersperioden väntar en av de mest sportintensiva perioderna någonsin.

Pandemin har fört med sig en påskyndad digitalisering som är här för att stanna, vilket påverkat ESMG positivt. Människor har fått ändra sin livsstil och har i än större utsträckning använt digitala plattformar för att konsumera information, interagera med andra, samt konsumera unikt och trovärdigt innehåll. Det gynnar koncernens snabbt växande B2C-relaterade produkter. I det fjärde kvartalet växte B2C- segmentet med 30% mot samma period föregående år och var större än någonsin. Totalt stod segmentet för 35% av koncernens totala omsättning. Eliteprospects.com fortsätter sticka ut där antalet prenumeranter nu har passerat 8 000 st, i kombination med en fortsatt växande totalmängd besökare (som pendlat mellan 1,0-1,5 miljoner unika besökare per vecka).Som en följd av ett antal nya produktlanseringar, har vi fortsatt att satsa och bland annat rekryterat åtta stycken nya medarbetare till våra kontor i Sverige och USA. I januari anslöt ytterligare fem personer som en del av vår nya redaktionella satsning i Nordamerika kring sajten EPrinkside.com.

Under det fjärde kvartalet uppnådde gruppen totalt en nettoomsättning om 23,7 mkr (22,6 mkr). Att mitt under en pandemi leverera en tillväxt med fortsatt god marginal är vi mycket nöjda med. Trots uppenbara utmaningar har vår personal fortsatt att innovera och året som passerat har förberett oss för att hantera nya utmaningar som kan vänta under kommande period.

I slutet av december meddelande vi att vi ingått avtal om att förvärva det norska mediabolaget Trav og Galopp-Nytt. Tillträde förväntas ske 1 mars 2021 och genom förvärvet stärker vi vår position inom iGaming-området ytterligare i Norden. Vi blir den ledande leverantören av redaktionella produkter kring trav i Norge och vi bygger en grund för att kunna växa ytterligare genom att lansera nya sportrelaterade produkter.

Avslutningsvis vill jag tacka våra aktieägare för ert fortsatta stöd, samt anställda inom ESMG för deras outtröttliga arbete under dessa påfrestande tider. Även om vi inte lever i tron att verksamheten kommer gå tillbaka till det normala än, så är vi övertygade om att bolaget ska kunna fortsatta sin tillväxtresa under 2021 och under den intensiva period av sportevenemang som nu väntar.

Framåtblickande uttalande

Coronapandemin påverkar fortfarande vår omvärld i hög utsträckning och det är svårt att överblicka hur den kommer att utvecklas under de kommande månaderna. Koncernen har återhämtat sig från den mest turbulenta perioden under våren 2020, men trots att bolaget nu står stabilt och sett klara förbättringar är vi ödmjuka inför framtiden. Under 2021 kommer vi att fortsätta investera i befintliga och nya produkter, utöka satsningen på B2C-segmentet, samt fokusera på att stärka våra positioner både i Sverige och internationellt. Med hänsyn till den osäkerhet som ännu råder i samhället och hur det eventuellt kan påverka när större sportevenemang kan arrangeras i många länder, väljer vi att inte ge någon prognos för helåret 2021.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet och efter periodens slut

Den 11 november kommunicerades att Erik Penser Bank ska agera likviditetsgarant för ESMGs aktie på Spotlight Stock Market. I samband med detta har ESMG och Erik Penser Bank även inlett ett samarbete som omfattar löpande tjänster kring uppdragsanalys.

Den 29 december kommunicerade bolaget att avtal har tecknats om att förvärva Trav og Galopp-Nytt AS (TGN). TGN omsätter ca 20 miljoner norska kronor och är Norges ledande mediahus inom trav- och galoppsport. Verksamheten slås ihop med ESMGs befintliga verksamhet i Norge. Tillträde är villkorat och förväntas ske 1 mars 2021.

Efter periodens slut har bolaget signerat ett strategiskt samarbetsavtal med Norsk Rikstoto. Samarbetet innebär att ESMGs norska dotterbolag kommer att bli leverantör av speltips, redaktionella reportage och spelinformation för både Norge och Sverige.

Styrelsen har den 12 februari kallat bolagets aktieägare till extra bolagsstämma den 17 mars med anledning att besluta om incitamentsprogram till de anställda, ledning och VD i bolaget samt en riktad nyemission till VD.

Omsättning, resultat och finansiell ställning under kvartalet

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 23,7mkr (22,6mkr). En ökning med 5,0 % jämfört med samma kvartal föregående år.

Nettoomsättning för helåret uppgick till 82,3 mkr (90,2 mkr). En minskning med 9% jämfört med föregående år.
Utbrottet av Covid-19 fick en betydande påverkan på omsättningen under det andra och tredje kvartalet 2020 då många sportevenemang var inställda och flertalet av koncernens produkters omsättning minskade med betydande belopp då de är beroende av att idrottsevenemang genomförs. Under det andra halvåret 2020 har sportevenemang återupptagits igen och intäkterna har successivt under året återhämtat sig.

B2B

Covid-19 pandemin har haft starkast negativ påverkan på omsättningen inom B2B-segmentet. Inom B2B-segmentet är det främst annonsaffären som drabbats då efterfrågan på annonsprodukter minskat när bolagskunder behövt dra ner på marknadsföringskampanjer. En generell konjunkturförbättring av annonsmarknaden har successivt skett under det andra halvåret jämfört med det första, även om nivåerna inte ännu inte är helt tillbaka på samma nivåer som innan pandemin.

B2C

Trots att omsättningen på helheten inom koncernen på grund av Covid-19 pandemin har minskat 2020 ser vi starkt tillväxt inom B2C-segmentet, +30% jämfört med samma kvartal föregående år. För helåret 2020 ökade omsättningen inom B2C-segmentet med 16% jämfört med 2019. Ökningen av B2C intäkterna jämfört med föregående år är resultatet av ett långsiktigt arbete att hitta nya intäkter i form av prenumerationsintäkter, styckköpsintäkter och andra intäkter kopplade direkt mot konsumenter. Förflyttningen av intäkterna från B2B- till B2C-segmentet är fortsatt viktiga ur ett strategiskt långsiktigt perspektiv då de är mer stabila över tid och har en bättre marginal.

EBITDA och EBIT

EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 2,7mkr (3,3mkr). EBITDA för helåret 2020 uppgick till 4,7 mkr (11,3 mkr)

Minskningen av EBITDA jämfört med samma kvartal och för helåret föregående år är till största del kopplat till den påverkan Covid-19 har haft på omsättningen inom B2B-segmentet. Kostnadsmassan för helåret 2020 är något lägre än föregående år då bolaget erhållit stöd för korttidspermitteringar samt att bolaget varit mer försiktiga på kostnadssidan generellt under pandemin.

EBIT för det fjärde kvartalet uppgick till 1,6mkr (1,4mkr). EBIT för helåret uppgick till 0,7 mkr (7,2 mkr)

EBIT under fjärde kvartalet 2020 påverkas av av- och nedskrivningar med -1,1 mkr (-1,9 mkr). Minskningen av avskrivningar jämfört med fjärde kvartalet föregående år beror på att det i det fjärde kvartalet föregående år gjordes en nedskrivning om 1,0 mkr av en gammal obsolet plattform. För helåret har avskrivningarna minskat med 0,2 mkr jämfört föregående år. Bortsett från nedskrivningen i fjärde kvartalet 2019 så har avskrivningarna ökat med 0,8 mkr under helåret 2020 jämfört med föregående år vilket är kopplat till ökade investeringar som gjorts.Aktiverat arbete för egen räkning under det fjärde kvartalet uppgick till 0,5 mkr (0,6 mkr).

Finansiell ställning, likviditet, eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett eget kapital om 22,5 mkr (22,5 mkr) och en soliditet om 33 % ( 41 %).

Likvida medel vid periodens utgång var 10,4 (3,0).

Utöver likvida medel har bolaget tillgång till ytterligare bankfacilitet som stärker den finansiella ställningen

Periodens resultat

Periodens resultat för det fjärde kvartalet och för helåret 2020 har påverkats positivt med 1,4 mkr kopplat till en aktivering av skattemässiga underskott som finns i koncernen. De är nu upptagna till sitt fulla värde och bedöms kunna utnyttjas inom de närmsta 2-3 åren.

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 31 December 2020 var 4 542 496 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Vid kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 801 (824) aktieägare.

Personal

Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick under kvartalet till 69 (66) stycken.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport omfattar det svenska moderföretaget Everysport Media Group AB (publ), organisationsnummer 556739-8143, och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamheter delas in i Content och Media. Inom content är koncernen en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Inom Media har koncernen de digitala siterna bl.a. SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, Travtjänsten och Sporttjänsten vilka fungerar som motorer för de produkter som koncernen erbjuder. Moderföretaget är ett aktieföretag registrerat i och med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm.

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) och RFR 1. Detta är koncernens fjärde finansiella rapporter enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) med övergångsdatum 1 januari 2019. Koncernen har tidigare tillämpat BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till IFRS har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och beskrivs i mer detalj i bilagan Övergång till IFRS. Koncernens fullständiga redovisningsprinciper beskrivs i bilagan Övergång till IFRS där fullständiga redovisningsprinciper samt övergångstabeller återfinns.Delårsrapporten avseende moderföretaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och av Rådet för finansiell rapportering utgivna RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderföretaget har tidigare tillämpat årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid utarbetandet av finansiella rapporter. Från och med dessa finansiella rapporter tillämpar moderföretaget, som följd av koncernens övergång till IFRS, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Se separat stycke för en beskrivning av moderföretagets redovisningsprinciper.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups (publ.) revisor. 

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisningen kommer att publiceras senast 3 veckor innan årsstämman på bolagets hemsida samt Spotlights hemsida. Årsstämman kommer hållas den 24 maj 2020 i Stockholm.

Everysport Media Groups finansiella rapporter publiceras på bolagets webbplats www.esmg.se

Delårsrapport jan- mars 2021         11 maj 2021

Halvårsrapport 2021                       19 augusti 2021

Delårsrapport juli-sept 2021            28 oktober 2021

Bokslutskommuniké 2021               17 februari 2020

Stockholm 2021-02-18

Hannes Andersson

Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021

 

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@esmg.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB

Prenumeration