Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-22 13:51:39

Industrial Solar Holding Europe AB: Kommunike från extra bolagsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB / Notice from extraordinary general meeting in Industrial Solar Holding Europe AB

Beslut om namnbyte och ändring av bolagsordning / Decision on name change and change of Articles of Association

Mot bakgrund av den fortsatta Covid-19 pandemin genomfördes den extra bolagsstämman enligt ett så kallat poströstningsförfarande, enligt § 20 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna deltog i den extra bolagsstämman genom att i förväg rösta på förslagen.

Till följd av Industrial Solar Holding Europe ABs förvärv av SolarSpring GmbH under 2020 så överensstämmer inte längre bolagsnamnet med bolagets affärsmodel. Stämman beslutade därför att det nya namnet ska vara Clean Industry Solutions Holding AB. Namnbytet kommer att genomföras efter att det registrerats av bolagsverket.

Stämman beslutade även om byte av bolagets säte från Härnösands kommun till Stockholms kommun.

Stämman beslutade att bolagsordningen skulle ändras in enlighet med ovan.

Ett separat pressmeddelande med mer information om namnbytet kommer att publiceras efter registreringen.

 

Given the continued Covid-19 pandemic, the extraordinary general meeting was held according to a so-called postal voting procedure, in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. Shareholder participated in the extraordinary general meeting by voting in advance. 

As a result of Industrial Solar Holding Europe AB's acquisition of SolarSpring GmbH in 2020, the company’s name no longer corresponds with the company's business model. The EGM therefore decided that the new name should be Clean Industry Solutions Holding AB. The name change will be carried out after it has been registered by the Swedish Companies Registration Office.

The EGM also decided to change the company's registered office from Härnösand municipality to Stockholm municipality.

The EGM decided that the Articles of Association should be amended accordingly.

A separate press release with more information about the name change will be published after the registration.

Industrial Solar Holding Europe AB
Fiskaregatan 11

SE-87133 Härnösand / Sweden

E-Mail: info@industrial-solar.se
Internet: www.industrial-solar.se
T + 46 611 81 06 10

Industrial Solar Holding Europe AB holds 100% of Industrial Solar GmbH and 100% of SolarSpring GmbH - both located in Freiburg/Germany.  
Industrial Solar GmbH is an international leading technology and solution provider, which develops projects mainly based on its innovative Fresnel collector technology suitable for fulfilling an expected growing market of solar process heat. As a one-stop-shop Industrial Solar offers turnkey solutions for customers in several industries.
Find out more about Industrial Solar GmbH at the following address:
https://www.industrial-solar.de/

Founded in 2009 as a spin-off of the Fraunhofer ISE, SolarSpring GmbH - membrane solutions, has evolved into an international pioneer in the field of membrane distillation offering innovative waste- and drinking water treatment technology.
Find out more about SolarSpring GmbH at the following address:
https://www.solarspring.de/


Läs mer hos Cision
Läs mer om Industrial Solar Holding Europe AB

Prenumeration