Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-26 13:17:05

ECOMB AB: Bokslutskommuniké januari-december 2020

ECOMBs båda ben syresatta

 • Kraftigt övertecknad Nyemission
 • Kolpannor måste konverteras och effektiviseras
 • Vätgas på land och syrgas i hav är ECOMBs vision
 • Avfallspannor i Kina fortsatt i fokus för Ecotube
 • Samarbete med Linde gas banar väg för EOR One

År 1 januari-31 december 2020

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 2 818 TSEK (3 262 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster -1 244 TSEK (-74 TSEK)
 • Resultat per aktie: -0,03 SEK (-0,004 SEK)
 • Antal aktier: 38 422 802 st (18 846 002 st) 
 • Likvida medel vid periodens utgång: 6 006 TSEK (207 TSEK). OBS! Delregistrerad nyemission

Q4 1 oktober-31 december 2020

 • Resultatet efter finansiella poster -691 TSEK (176 TSEK)
 • Nettoomsättningen för Q4 uppgick till 159 TSEK (1 289 TSEK)
 • Resultat per aktie -0,017 SEK (0,009 SEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

VDs sammanfattning

Bästa aktieägare,

Till att börja med vill jag hälsa alla nya och gamla aktieägare välkomna in i bolaget, där vi går en riktigt spännande framtid tillmötes. Hela världen måste ställa om energisystemen och minska miljöstörande utsläpp för att vi ska kunna klara en så liten klimatförändring som möjligt.

Resultatet för helåret 2020 landade på -1,2 MSEK, en resultatförsämring jämfört med föregående år och något som har sina förklaringar. Den preliminärt planerade nyemissionen under våren 2020 fick ställas in på grund av det allmänna osäkra marknadsläget då corona-pandemin satte världen i ett järngrepp. Affärsmöjligheter sköts framåt i tiden och personalen gick ner på korttidsarbete (60%) under april-september. Vi fick även hjälp från ALMI att kortsiktigt lösa den ekonomiska situationen med ett lån på 700 kkr. Nyemissionen kunde istället genomföras under vintern och sen dess är vi verkligen på banan igen.

Kraftigt övertecknad Nyemission

Den 18 december 2020 avslutade ECOMB AB (publ) teckningstiden i Nyemissionen, dels en Företrädesemission till Bolagets befintliga aktieägare och dels en Riktad emission till de privata investerarna Tobias Schön och Gerhard Dal.  Teckningskursen i såväl Företrädesemissionen som den Riktade emissionen var 0,45 SEK. Båda emissionerna hade garanterats till 100% genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, ingen ersättning för garantiåtagandena utgick.

Den Riktade emissionen bestod av 4 500 000 st aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 450 000 SEK och 2 025 000 SEK i kapitaltillskott till Bolaget.I Företrädesemissionen tecknades 14 052 228 st aktier (93,2%) med företräde och 32 827 497 st aktier (217,7%) utan företräde. Detta motsvarar en teckningsgrad på 310,9% i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen bestod av 15 076 800 st aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 1 507 680 och 6 784 560 SEK i kapitaltillskott till Bolaget. ECOMB har uppskattat emissionskostnaderna till ca 300 000 SEK.I Nyemissionen sammantaget, den Riktade emissionen och Företrädesemissionen tillsammans, ökar Bolagets antal aktier med 19 576 800 st aktier, från 18 846 002 st aktier till 38 422 802 st aktier. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 1 957 680 SEK, från 1 884 600,20 SEK till 3 842 280,20 SEK. Genom Nyemissionen tillförs ECOMB AB (publ) 8 809 560 SEK i likvida medel, motsvarande ca 8,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnaderna.

En gigantisk omställning av energi- och miljösystemen

Världen står inför en gigantisk omställning av energi- och miljösystemen för att klara uppsatta miljömål och lindra klimatförändringarna, en omställning som ECOMB ska vara en del av.

Vind- och solenergi kommer tveklöst att få en avsevärt mycket större betydelse som energibas i världen. Alltför sällan nämns ordet stabilitet i detta sammanhang, med det är ju så att vind- och solenergi finns i gigantiska överskott världen över – det är bara att åka ut och hämta hem energin! Inga politiska eller militära konflikter om gas-eller oljekällor!

Det var också så namnet på vårt dotterbolag kom till – Ocean Recycle – hämta vatten, spjälka till vätgas och syrgas med elektricitet från sol och vind – sen låta syre och väte reagera i en förbränningsprocess eller bränslecell och återfå vattnet. En recirkulation av vatten med hjälp av "oändlig" energi som många alltför länge förkastat på grund av dålig verkningsgrad. Men nu är situationen en annan, energin måste kunna lagras på ett smart sätt och då är vätgas en given kandidat. Även om tempot nu skruvas upp rejält kommer omställningen att ta tid, så fokus för ECOMB ligger i att utveckla och sälja projekt med den patenterade tekniken Mobil syresättning, bygga om och effektivisera kolpannor för att kunna elda med nya bränslen och minskad miljöbelastning.

Marknaden

RJM och ECOMB erbjuder konvertering av koleldade pannor till biobränslen

Med anledning av det ökade trycket att komma bort från fossila bränslen kommer en mångfald av världens kolpannor att konverteras till biobränslen, i vissa fall i kombination med olika avfallsfraktioner. Den franska marknaden ligger i frontlinjen för dessa projekt, men även Kanada, Storbritannien, Österrike, Nederländerna och Finland har antagit planer på att fasa ut koleldning. 

Typiska koleldade kraftverkspannor (50-1000 MW effekt) hos våra kunder har en livslängd på 50-80 år, vilket gör att ytterst få pannor och anläggningar med fungerande distributionssystem av el och värme kommer att skrotas. Istället handlar det om att konvertera pannorna för andra bränslen, främst biobränslen.

Våra erbjudanden tillsammans med vår engelska partner RJM handlar i dagsläget om konvertering av kolpannor på 100-150 MW. Kostnaden varierar avsevärt från en anläggning till en annan, delvis beroende på pannornas storlek. Kundernas satsar stora pengar på denna omställning och för ett typiskt liknande konverteringsprojekt handlade det om en budget på uppskattningsvis 700-800 MSEK, där även nya vägar, ombyggnad av bränslemottagning från båtar, stora lagersilos mm ingick. Vår gemensamma potentiella del av en liknande konvertering är givetvis betydligt mindre än så, men helt klart ligger det för ECOMBs del mycket stora pengar i potten.

Covid-19 har försenat hela processen på grund av reserestriktioner. Men hårt distansjobb under vintern har gjort att vi kommit i mål med en budgetoffert som alldeles nyligen presenterades för slutkunden. Investeringsbeslut kan förväntas under Q2 2021, för ett projekt som kommer att pågå under 2021-2023. Vi är förhoppningsfulla i konkurrensen om att ro hem denna stororder.

Norden ett annat fokus för samarbetet med RJM

Planen är att anställa en försäljningschef i ECOMB under våren, med målsättningen att generera nya projekt till ECOMB/RJM i Norden, främst i Sverige, Finland och Danmark.

Vi har sen tidigare kartlagt kunderna inom kraftvärmesektorn och industrier inom massa- och papper, järn- och stål samt cement i Sverige, men även i Finland och Danmark har vi kontakter. 

Tillsammans med RJM kan vi erbjuda en helt annan och bredare produktportfölj än tidigare.

Våra erbjudanden omfattar nu bl.a.;

 • NOx-reduktion
 • Förbränningsoptimering
 • CFD (Computational Fluid Dynamics), datorsimuleringar
 • Bränsle- och materialhantering
 • Konverteringar och ombyggnader
 • Energieffektivisering
 • Korrosionslösningar
 

Ecotube-systemet för avfallspannor i Kina

Vi har tillsammans med vår partner i Kina fortsatt diskussionerna med en större slutkund för främst den inhemska marknaden i Kina, men man har även dotterbolag i Europa. Den kinesiska marknaden för avfallseldning har formligen exploderat under 2000-talet, antalet avfallseldade pannor har ökat från endast ett fåtal till idag över 1000 pannor i drift. Nya hårdare miljökrav på inte minst NOx och ammoniak-slip (oreagerad ammoniak i rökgasen) gör denna marknad synnerligen intressant för våra produkter. I november 2020 hade vi ännu ett "Teams-möte", den här gången tillsammans med VDn för vår referensanläggning utanför Toulouse. Man ville höra om erfarenheterna av 15 års drift med Ecotube-systemet. Mötet var klart positivt, vilket resulterade i ett flertal nya Teams-möten under de senaste månaderna där affärsupplägget  konkretiserats. Det mesta talar för att hjärtat av utrustningen – Ecotube-paketen – plus know-how, delar av

engineering, driftsättning och intrimning kommer att ingå i våra åtaganden. Höga tullar och andra importavgifter innebär att det är ekonomiskt fördelaktigare om övrig utrustning som pumpar, fläktar, elektronik mm köps in lokalt på den kinesiska marknaden. Ett delat ansvar innebär samtidigt att fler projekt kan hanteras parallellt. Dessutom äger och driver man anläggningar utanför Kina, t.ex. i Vietnam, ett territorium som också kan omfattas av avtalet. Avfallseldning och nya anläggningar i Asien är tveklöst på stark frammarsch.  

Ökad pannverkningsgrad, CCS-teknik och Ecotube med syrgas?

Tveklöst kommer CCS (Carbon Capture and Storage)-tekniken att etableras även för biobränsleeldade anläggningar. CO2 i rökgasen avskiljs för att i nästa steg skickas iväg för slutlagring i saltgruvor eller under havsbottnar. En mycket dyr teknik, men få alternativ finns.

Detta innebär att rökgasflödet måste minimeras – ju större flöde desto dyrare efterbehandling.

I våra inledande diskussioner med Linde gas har tillförsel av syrgas via Ecotube kommit upp. Är det möjligt att köra biobränsleeldade pannor med extremt lågt syreöverskott (= hög verkningsgrad), lika lågt som för gasbränslen (1-2% O2) med samtidigt låga emissioner av CO och NOx?

Här handlar det om att utnyttja eldstadsvolymen maximalt under kraftig gasomblandning i en befintlig panna, vilket är Ecotube-systemets adelsmärke. Produktionen av syrgas lokalt är inte gratis, därför måste övriga besparingar kunna motiveras rent ekonomiskt.

Med ökade CO2-avgifter – även USAs nya administration har aviserat om ett handelssystem! – kan detta bli intressant och en helt ny applikation för Ecotube. Linde gas har i årtionden arbetat med den s.k. Oxyfuel-tekniken i främst stålprocesser och även RJM har erfarenhet av förbränning med ren syrgas, så kopplingar finns.

Projekten

Covid-19 försenar slutfasen ytterligare på Martinique

Martinique-projektet skulle enligt den senaste uppgörelsen med beställaren vara färdigställt i april 2020, en avslutande fas med intrimning av bagasse (rester av sockerrör, ett säsongsbränsle) som nu beräknas bli ett år försenad på grund av covid-19 och tillhörande reserestriktioner. 1,1 MSEK (5% av kontraktet på 2,2 M€) återstår att fakturera. I de flesta projekt med vår huvudprodukt Ecotube-systemet har kunderna i samband med projektavslut även gjort beställningar av reservdelar. Vissa maskindelar och utrustning är nyckelkomponenter, kritiska för att kunna köra systemet. Förseningen av projektavslutet har medfört att man avvaktat med ett beslut om vår reservdelsoffert. Generellt ligger dessa ordervärden på 5-10% av kontrakten.

Ny beställning från Frankrike

De två avfallseldade pannorna hos Econotre utanför Toulouse uppvisar fortfarande mycket bra värden – efter 15 års drift med Ecotube-systemet. NOx-halten i rökgasen reduceras med nära 60% enbart genom en smartare tillsättning av förbränningsluften, via Ecotube-systemet. Inga kemikalier som urea eller ammoniak används för att sänka NOx-utsläppen.

Förbränningsbetingelserna i en avfallseldad panna är alltid en utmaning. PVC (Polyvinylklorid) utgör ofta en väsentlig del av den plast som finns i avfallet, främst i industriavfallet. Kloret omvandlas till saltsyra som är kraftigt korrosiv och alla stålmaterial (även syrafasta) har en begränsad livslängd. Vi har under årens lopp utvecklat både kylningen av Ecotuberna och hela svetsproceduren under den avancerade tillverkningen, detta ger maximal livslängd. Kunderna är nöjda och fullt införstådda med problematiken, kvittot får vi med nya beställningar av Ecotuber. 

Ordervärdet uppgår totalt till 0,4 MSEK och leveransen kommer att ske under Q1 2021.

Dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB

Kort historik

ECOMB Ocean Recycle AB är ett privat och ej publikt aktiebolag, grundades 2018 som fristående dotterbolag till ECOMB AB. Inom moderbolaget ECOMB AB används syre (hittills endast i form av luft) för att effektivisera förbränningsprocessen i stora kraftverkspannor. När vi sen kom på idén att utnyttja vår starka kompetens till att injicera syre även i vatten var det början på något nytt. Kunderna och marknaderna skiljer sig dock väsentligt åt och vi valde då att lägga satsningen med Ocean Recycle som ett fristående helägt dotterbolag.

Detta innebar att vi fick två ben att stå på. Under 2019 genomfördes en crowdfunding-kampanj i syfte att kapitalisera dotterbolaget. Kampanjen blev lyckad rent PR-mässigt, däremot fick vi inte in så stort kapital som vi hoppades på. 76 mindre privata investerare gick in med sammanlagt 0,6 MSEK i nyemissionen, vilket motsvarade en värdering pre-money på 20 MSEK av ECOMB Ocean Recycle AB.

Ägarförhållandet

Ingen förändring har skett under 2020. Moderbolaget ECOMB AB är fortsatt stor majoritetsägare med 97% av röster och kapital, övriga 3% ägs av 76 st mindre privata investerare.

Värderingen av ECOMB Ocean Recycle AB

Styrelsen i ECOMB AB har nyligen reviderat tidigare värdering av ECOMB Ocean Recycle AB och satt ett marknadsvärde på 30 MSEK. Marknaden för bolagets produkter har under året förbättrats avsevärt, inte minst på lite längre sikt där Mobil framställning av även vätgas är huvudspåret.

Det bokföringsmässiga värdet av en tillgång ligger normalt lägre än det marknadsmässiga värdet. Styrelsen har även gjort samma konservativa bedömning av det bokföringsmässiga värdet på dotterbolaget som föregående år, dvs 5 MSEK är upptaget i moderbolagets balansräkning för 2020.

Kapitalisering 2021

Förverkligandet av våra produkter kräver ett kapitaltillskott. Vi har, bl.a. i moderbolagets Information Memorandum i samband med nyemissionen i december 2020, redan kommunicerat med marknaden om att 2 MSEK av emissionslikviden allokerats till satsningarna i Ocean Recycle. 

Styrelserna i både moderbolaget och dotterbolaget kommer inom kort att besluta om hur dessa 2 MSEK rent formellt ska överföras, men det mesta talar för att det kommer ske via en nyemission i Ocean Recycle. Sannolikt kommer även de mindre ägarna (76 st) att ges tillfälle att vara med i nyemissionen på samma villkor. Även moderbolaget ECOMB ABs aktieägare kan komma att ges tillfälle att delta. Målsättningen är dock att antalet aktieägare i Ocean Recycle, av administrativa och praktiska skäl på kort sikt och med nuvarande upplägg, ej bör öka till fler än ca 100 st. Nyemissionen planeras att genomföras under Q2 2021 och omfatta ett totalt kapitaltillskott på ca 4 MSEK (varav ECOMB AB tecknar hälften).

Affärsidén

Affärsidén är att utveckla och sälja ett nytt koncept till våra nya kunder, i det korta perspektivet kommuner/länsstyrelser/vattenvårdsförbund m.fl. i Sverige.

Produkten/tjänsten är syresättningsprojekt till fasta eller rörliga priser för insjöar (t.ex. dricksvattentäkter) och havsområden (t.ex. vikar av Östersjön), som drabbats av övergödning och negativa konsekvenser i form av syrefria bottnar, algblomning och bildandet av cyanobakterier. I ett lite längre perspektiv finns inga geografiska gränser, rent vatten är ett gigantiskt globalt problem som måste lösas.

Marknaden

Behovet av tekniska lösningar för acceptabel vattenkvalitet är redan idag mycket stort. Vår patenterade mobila teknik för selektiv syresättning av övergödda sjöar, döende eller helt döda bottnar har en mycket stor potential. Målgruppen är nu inte bara stora världshav som till exempel Östersjön utan även innanhav, havsvikar och mindre sjöar lider av samma problem. Övergödningen är tveklöst ett globalt problem som kommer att få stora konsekvenser framöver, men redan idag är problemen akuta på många håll. Algblomning med ökad produktion av cyanobakterier är numera en välkänd företeelse under sommaren. I takt med ett varmare klimat och högre vattentemperaturer tyder allt på att problemen kommer att förvärras.

Östersjön kunde under många år tituleras som "världens skitigaste innanhav" – nu är det stor konkurrens om den föga aktningsvärda titeln.

Givetvis går det åt enorma mängder syre för att åtgärda Östersjön, ingen kan idag säga någon exakt siffra, men en indikativ formel som bl.a. Professor Stigebrandt, GU, använt sig av är "10 kg syre/s i 10 år" vilket totalt motsvarar drygt 3 Mton syre.

Vätgas som bränsle och "energilager" har funnits som en framtida lösning i över 100 år, men det är först nu som politikerna vaknat på allvar och ser vätgassamhället som en "räddningsplanka" när både fossila bränslen och kärnkraft ska fasas ut. Tveklöst är vi här på väg mot en megatrend. Den "gröna" vätgasen framställs genom elektrolys, även det känt i över 100 år, där elektricitet spjälkar vatten till vätgas och syrgas. För varje kg vätgas erhålls 8 kg syrgas, en naturlag ingen kan ändra på. Vad ska vi göra med all syrgas?

Idag är 3 Mton syre - med potential att rädda Östersjön – en gigantisk siffra, men när vätgassamhället vuxit fram är det "småpotatis". ECOMB Ocean Recycle’s vision är att lösa både vätgassamhället och syresättningen på samma gång. Men vi är långtifrån där än, fokus i det korta perspektivet är att utveckla den patenterade Mobila syresättningsmetoden och sjösätta Demobåten "EOR One".

Var står vi idag?

Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller planerna för vår Demobåt "EOR One", så här kan dagsläget sammanfattas;

 • Basic design av EOR One genomförd
 • Detailed design, bl.a. belastningsberäkningar, utrustningsspecifikation, detaljkonstruktioner mm pågår för fullt
 • Ett NDA (Non Disclosure Agreement) har tecknats med Linde gas (f.d. AGA), världens största gasbolag och ledande när det gäller framställning och användning av vätgas och syrgas.
 • En del av utrustningen till EOR One kommer att komma från Linde gas
 • EOR One kommer att förses med solceller och en mindre vindturbin för elgenerering
 • Ett typiskt syresättningsprojekt för en sjö/havsvik på 1-2 km2 beräknas kunna ske på 3-4 veckor
 • Sjösättningen av EOR One är beräknad till senare delen av sommaren 2021, då de första testerna och intrimningen kommer att starta 

Organisationen

Personalen har under hela året arbetat från hemmakontor, planerad nyetablering i södra Stockholm har tillsvidare lagts på is under corona-pandemin. Kostnader för personal och lokaler har därför kunnat hållas på en låg nivå. Vissa arbetsuppgifter har utförts på konsultbasis, t.ex. ekonomin som skötts av SP Redovisning AB. Nyanställningar är planerade, minst en person kommer att anställas under 2021. Vid utgången av 2020 uppgick antalet anställda till 3 personer, en ökning från 2 personer jämfört med slutet av 2019.

Vi har fortfarande ett nära och starkt samarbete med våra internationella partners i Frankrike, England, Tyskland, Polen och Kina, i både projektarbeten och marknadsföring. Samarbetet med RJM är nog det som väntas få allra störst betydelse för våra framtida affärer. Därför finns inga begränsningar för att kunna ro iland fler projekt inom vår kärnverksamhet. Vi är totalt sett en stark grupp med spetskompetens inom en rad områden på energisidan som kompletterar varandra.

När det gäller ECOMB Ocean Recycle AB kan det begynnande samarbetet med Linde gas få stor betydelse, även här kan det bli fråga om nyanställningar redan under 2021.

Övriga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser av väsentlig karaktär utöver vad som ovan nämnts har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Framtidsutsikter

Det senaste årets utveckling inom energi- och miljösektorn visar att ECOMB ligger rätt i tiden.

Ombyggnader av befintliga fossileldade pannor kommer att vara en stark marknad framöver, liksom nya pannor för olika typer av avfallsfraktioner. Den katastrofala branden i Kagghamra utanför Stockholm är bara ett exempel på systemfel som måste ändras. Okontrollerad deponering av avfall – vilket sker på många håll i världen, där avfallet förr eller senare antänds eller självantänder är den absolut sämsta "kvittblivningen" och något som genererar megautsläpp av miljöfarliga ämnen jämfört med en modern avfallseldad panna. Nya avfallspannor, t.ex. i Kina, är också en intressant marknad för våra produkter.

Hårdare krav på utsläpp av CO2 och mer omfattande handel med utsläppsrätter kräver effektivare förbränningsprocesser, vilket gynnar våra affärsmöjligheter.

Hav och sjöar har fått betala ett högt pris för att lagra överskott av både koldioxid och näringsämnen. Detta är ett gigantiskt globalt problem som på senare tid uppmärksammats. Vätgassamhället kommer och vår vision är att utveckla vår mobila syresättningsteknik till att även omfatta vätgasproduktion och försäljning av vätgas på den framtida energimarknaden.

Framtiden ser därför synnerligen intressant ut för bolagets båda ben.

Ulf Hagström

VD

Nyckeltal och kort om övrigt

Personal

Medelantalet anställda omräknat i heltidstjänster uppgick 2020 till 2 (2) personer, 2 män.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 december 2020 uppgick bolagets likvida medel till 6 006 TSEK. Periodens kassaflöde uppgick till

5 707 TSEK. Soliditeten var 85% och det egna kapitalet uppgick till 11 987 TSEK. 

Skattemässiga underskott

Bolaget har per 2020-12-31 ett ackumulerat skattemässigt underskott på 42 953TSEK. Någon uppskjuten skattefordran har inte redovisats.

Förslag till utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

Investeringar

Årets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 TSEK.

Koncernredovisning

En koncernredovisning har ej upprättats för 2020 då dotterbolagets verksamhet nyligen startats upp och ej kan anses påverka siffrorna i nämnvärd omfattning

Redovisningsprinciper

ECOMB AB tillämpar årsredovisningslagen som BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiell rapport.

Kommande rapporter, bolagsstämma

Kvartalsrapport Q1 den 31 maj 2021.

Halvårsrapport den 31 augusti 2021.

Kvartalsrapport Q3 den 30 november 2021.

Den fullständiga årsredovisningen kommer från och med den 10 maj 2021 hållas tillgänglig via bolagets webbplats.

Årsstämma hålls tisdagen den 8 juni 2021 kl.18:00, huruvida det blir digitalt eller lokalt i Södertälje återkommer vi om.


Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att årsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att de risker och osäkerhets faktorer som bolaget står inför är belysta till bästa förmåga.

Södertälje den 26 februari 2021                                   

ECOMB AB (publ)

Styrelsen och VD                                    

Göran Ernstson (ordf)

Ulf Hagström (VD)

Eric Norelius (led)

Martin Ridderheim (led)


Vid frågor om denna kommuniké kontakta:

Ulf Hagström VD; tel. 08-550 12 550, ulf@ecomb.se

Kommunikén finns tillgänglig på www.ecomb.se

ECOMB AB (publ)

Box 2017

151 02  Södertälje

Tfn.08-550 12 550

www.ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ECOMB AB

Prenumeration