Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-26 15:19:44

Provide IT Sweden AB: Kvartalsrapport 3 2020/2021

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 3 2020/2021

1 oktober - 31 december 2020. 

Totala intäkter uppgick till 6 383(6 210) TSEK. 
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 020(493) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 797(379) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,112 (0,0568) SEK.

Under det tredje kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 2,8 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT APRIL -  DECEMBER 2020/2021

1 april - 31 december 2020. 

Totala intäkter uppgick till 18 158(16 838) TSEK. 
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 3 499(1 022) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 2 744(775) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,411(0,116) SEK.

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

25 augusti 2020

Bolaget kallar till årsstämma – Styrelsen föreslår utdelning på 1,2 kr per aktie som betalades ut 1 oktober 2020.

HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET

Inga väsentliga händelser efter tredje kvartalet.

VD HAR ORDET

Det tredje kvartalet, oktober-december 2020, resulterade i en svag ökning i nettoomsättning dock med en stark vinstutveckling. Bolaget hade räknat med en högre nettoomsättning men på grund av senare start än planerat i vissa kunduppdrag samt låg effektivitet i ett fåtal kunduppdrag blev omsättning lägre.

Som kommunicerat i tidigare kvartalsrapport har vi nyligen moderniserat varumärket, genom att uppdatera vår grafiska profil och bland annat lansera ny hemsida samt nytt marknadsföringsmaterial. Samtidigt har vi höjt priserna på våra tjänster till en nivå som ger en mer rättvisande bild av vår kompetens. För tillfället pågår ett gediget säljarbete, och detta förväntas ge en påverkan under bolagets kvartal 1, april-juni 2021.

Bolaget upplever fortfarande en god efterfråga av dess tjänster, dock inte lika stark som innan spridningen av Covid-19. Även med rådande situation beräknar vi fortsatta expandera, därmed anställs ny personal till försäljning- och marknadsföring, projektledning och webbutveckling samt designarbete.

Vi ser med god tillförsikt framtiden an.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

 

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2020-12-31, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

 

Bokslutskommuniké 2020/2021 -        2021-05-28


REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år
DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR. 

 

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB(publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration