Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-16 08:00:00

Vadsbo SwitchTech Group AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Vadsbo SwitchTech Group AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.
 

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 kommer bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs samma dag som stämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING M. M.

Anmälan

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 11 maj 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan),

    dels genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid bolagsstämman, begära att vara omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 14 maj 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på http://www.vadsboswitchtechgroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Vadsbo tillhanda senast tisdagen den onsdagen den 19 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Vadsbo SwitchTech Group AB, Hilma Anderssons gata 15, 421 31 Västra Frölunda. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@vadsboswitchtechgroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslag till dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om:

- fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

- dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

- ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

8. Bestämmande av antal styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier

13. Övriga frågor

14. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag

Punkt 8

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt maximalt 150 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen och att revisorsarvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 10

Ledamot Martin Larsson och Göran Nordlund har avböjt omval.

Valberedningens val av övriga styrelseledamöter: Omval föreslås av Carl Schneider och Ankie Hvittfeldt. Nyval föreslås av: Karl Nordlund.

Valberedningen val av styrelseordförande: Kristian Larsson ska väljas till ny styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB som registrerat revisionsbolag med Zlatan Mitrovic som huvudansvarig revisor.

Punkt 11

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill utgången av nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst     1 234 020,00 kronor.

Emissionskursen avseende aktierna skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Emissionen ska kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 500 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vadsbo LightTech AB som berättigar till teckning av högst 500 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Vadsbo LightTech AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Teckning av aktier enligt optionsprogrammet ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024.

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, enligt ovan, skall vara 150% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen 20 maj 2021 och 4 april 2021.

Styrelsen föreslår även att stämman beslutar att införa ytterligare ett incitamentsprogram. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 20 000 teckningsoptioner för extern styrelseledamot.

Teckning av aktier enligt optionsprogrammet för styrelseledamot ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025.

Vadsbo LightTech AB ska erbjuda ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner att senast den 31 juli 2021 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, enligt ovan, skall vara 165% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen 20 maj 2021 och 4 april 2021.

Teckningskursen ska erläggas kontant.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande:

Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde. Optionsprogrammets del till extern styrelseledamot strävar efter att öka engagemenanget och göra ledmots intressen väl i linje med alla aktieägare. Detta optionsprogram är 4 årigt för att säkerställa att beslut tas för bolagets långsiktiga utveckling samtidigt som det innebär att lösenperioden inte sammanfaller med det anedra optionsprogrammet vilket gör att ledamotens oberoende av Bolaget kvarstår.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket.

För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets och koncernens behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se integritetspolicy på följande länk http://vadsboswitchtechgroup.se/wp-content/uploads/2021/04/GDPR_VSTG2021.pdf.

Tillgång till handlingar

Samtliga handlingar inklusive fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 15:e april 2021 via bolagets hemsida, www.vadsboswitchtechgroup.se . Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

____________________

                                                                Göteborg april 2021
                                                                         Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB

Prenumeration