Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-24 13:18:04

Everysport Media Group AB: Kommuniké från årsstämman i Everysport Media Group AB (publ) den 24 maj 2021

Everysport Media Group AB (publ) har idag den 24 maj 2021 avhållit årsstämma.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Behandling av resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Michael Hansen, Johan Ejermark, Paul Fischbein och Carl Gyllfors och Mernosh Saatchi valdes till ny ledamot. Paul Fischbein omvaldes till styrelseordförande. Göran af Klercker och Charlotte Gustafsson hade avböjt omval.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna med undantag för Johan Ejermark. För utskottsarbete ska arvode utgå med 65 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 10 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Revisorer

Antecknades att årsstämman 2019 valt det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för en mandatperiod om fyra år i enlighet med bolagets bolagsordning i dåvarande lydelse. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2023. Ernst & Young AB har utsett auktoriserade revisorn Andreas Nyberg till huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tiden för bolagsstämman. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktie, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Ändringar av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag innefattande bl.a. att nuvarande § 6 om aktieslag tas bort, vilket innebär att Bolaget endast ska ha ett aktieslag med en röst per aktie.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktperson, den 24 maj 2021.

För ytterligare information kontakta:

Hannes Andersson
VD
Tel: 0707-36 56 25
E-post: hannes.andersson@esmg.se


Everysport Media Group (publ) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, InnebandyMagazinet, Everysport, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta produktområde.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB

Prenumeration