Hem

Reports

Publicerat: 2021-05-27 08:30:00

Shortcut Media AB: OFFENSIVA SATSNINGAR I Q1 – SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TVÅSIFFRIG TILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRINGAR

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 38%, till 11 469 (18 492) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -1 946 (2 550) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till -17,0% (13,8%)
 • Resultat före skatt uppgick till -2 372 (1 774) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,17 (0,19) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (0,12) Kr

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Bond Street vann ramavtal med Frilans Finans, Sveriges största organisation för egenanställda samt uppdrag värda 1,8 Mkr
 • Oddway vann affärer värda 1,3 Mkr från ett svenskt storföretag
 • Bond Street tilldelades ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm som avtalsleverantör 4 av 5
 • SMG ökade ägandet i dotterbolaget Oddway från 58% till 100% i syfte att skapa samordningsvinster samt att öka koncernens finansiella styrka ytterligare inför kommande förvärv

Händelser efter periodens utgång

 • Shortcut Media förvärvade Magoo AB, en animationsstudio specialiserad på 3d-visualisering samt visuella effekter (VFX), vilket förväntas bidra med 12-14 Mkr och en EBITA på 1,5-2 Mkr på årsbasis
 • Bond Street Film förvärvade Klapp&Co, en digitalbyråverksamhet som skapar ett nytt affärsområde inom digital design, app- samt webbsideutveckling och förväntas bidra med 4-5 Mkr i omsättning och 10% rörelsemarginal (EBITA) på årsbasis
 • Anders Brinck, VD för SMG, föreslås bli styrelseordförande och lämnar därför VD-rollen under 2021. Anders Uhnér, nuvarande styrelseordförande, kvarstår i styrelsen
 • Peter Söderlind, COO för SMG, har utsetts Peter Söderlind som ny VD då Anders Brinck blir styrelseordförande och Eva Poysti, COO för Bond Street, har utsetts till ny COO för SMG
 • Bond Street vann affärer värda 2 Mkr, varav ett löpande avtal värt 1 Mkr per år
 • Ramavtal med Region Stockholm träder i kraft. Bond Street är rankad som nr 2 av 5 leverantörer i ramavtalet
 • Post- och Telestyrelsen (PTS) förlängde ramavtal med Bond Street

Verkställande direktörens kommentar

Inledningen av 2021 blev, som tidigare kommunicerats i bl.a. bokslutskommunikén, trög. De striktare restriktioner som infördes i slutet av 2020 till följd av Covid-19 innebar att utförande och leveranser av en rad projekt försenades. Första kvartalet minskade omsättningen med 38% jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet (EBITA) minskade till -1,9 Mkr. Projekt som senarelagts är dock nu igång och vissa redan levererade, vilket gett stor positiv effekt kort efter första kvartalets slut.

Under kvartalet har vi gjort en rad offensiva satsningar gentemot nya och befintliga kunder, nyrekryterat seniora personer och genomfört två förvärv kort efter periodens slut. Satsningarna har tydligt belastat resultatet under första kvartalet, men skapar i gengäld utmärkta förutsättningar för positiva effekter under resten av året och därefter; i takt med att marknaden normaliseras och restriktioner lättas.

I slutet av april respektive början av juni annonserade vi förvärv av Magoo och Klapp&Co, vilka breddar och fördjupar SMG:s erbjudande. Genom Magoo ökar vår geografiska täckning genom kontor i Söderhamn samt representationskontor i New York. Magoo bidrar även med värdefull spetskompetens inom 3d-visualisering, animation och visuella effekter samt flera långsiktiga kundavtal. Klapp&Co tillför vårt erbjudande digitalbyråverksamhet med fokus på digital design, app- och webbsideutveckling. Även här ingår en rad spännande kundavtal. Finansiellt väntas förvärven tillsammans bidra med 16-19 Mkr i omsättning och omkring 10% rörelsemarginal (EBITA).

Vi väntar oss en positiv utveckling under resterande delar av 2021. De åtgärder och satsningar vi genomför nu ligger i linje med den strategiska tillväxtplanen till 2022 och dess finansiella mål. Konkret förväntar vi oss en tvåsiffrig tillväxttakt kombinerat med väsentliga resultatförbättringar från och med andra kvartalet 2021. Under april uppgick omsättningen preliminärt till 7 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) som överstiger 1 Mkr. Magoo inkluderas från och med 1 april 2021 och Klapp&Co från och med 1 maj 2021 i de finansiella talen.

Den 12 maj meddelade jag min avsikt att efter tio år lämna vd-rollen i SMG, för att istället ta positionen som styrelseordförande. Den nya rollen innebär att jag kan fokusera ytterligare på bl.a. långsiktiga, strategiska affärer såsom förvärv, ramavtal och andra strukturaffärer. Anders Uhnér, som under dessa tio år varit en utomordentlig styrelseordförande, kvarstår i styrelsen. Jag vill passa på att lämna ett varmt tack för de utmärkta insatser Anders gjort under sin tid i styrelsen så långt. Ser verkligen fram emot att få förmånen att arbeta ännu närmare vår mycket kompetenta styrelse framöver.  

Det är väldigt glädjande att Peter Söderlind, COO i SMG sen 2019, accepterat erbjudandet att axla rollen som VD i koncernen. Lika glädjande är det att Eva Poysti, COO i Bond Street sen 2020, kommer att ta över Peters roll som COO i SMG, i samband med detta. Vi har nu tre erfarna och kompetenta VD:ar i form av Lars Bilk i Stockholm, David Stenberg i Göteborg samt Anders Törnquist i Söderhamn. Tillsammans med Eva, Peter och styrelsen ger detta en ledningsgrupp med kapacitet att fortsätta skala upp verksamheten och nå vår tillväxtplan, i form av omsättning i årstakt om 120 Mkr och ett rörelseresultat (EBITA) på 6-12 Mkr under 2022.

Så långt under pandemin har SMG med god marginal klarat sig bättre än branschen. Till skillnad från många branschkollegor satsade vi offensivt på tillväxt redan i starten av 2021, trots restriktioner och en trög marknad.  Både organiskt och via förvärv. Det innebar betydande kostnader första kvartalet, men har gett goda resultat redan under april och väntas fortsätta göra så under lång tid framöver.

Samtidigt har vår expansion bara börjat. Vi har en rad nya, spännande satsningar som inletts under 2021 och som jag hoppas att vi kan börja dela med oss av resultaten från snart. Det rör inte bara dialoger med nya kunder, utan även ytterligare expansion och breddning av verksamheten. Både organiskt och genom ytterligare förvärv. I min nya roll som styrelseordförande kommer jag att fokusera på större affärsmöjligheter inom bägge områden.

Anders Brinck

VD

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämma planeras hållas klockan 15:00 onsdagen den 16 juni 2021 på Bond Street Film, Ynglingagatan 15, i Stockholm.

Styrelsen har föreslagit att 2020 års resultat balanseras i ny räkning.

Rapportkalendarium

Rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com.

Delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2021 kommer att publiceras den 26 augusti 2021.

Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2021 kommer att publiceras den 25 november 2021.

Bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2021 kommer att publiceras den 28 februari 2022.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

Stockholm den 27 maj 2021,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

 

Shortcut Media AB (publ)

Ynglingagatan 15

113 47 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration