Hem

Reports

Publicerat: 2021-05-31 17:15:02

Provide IT Sweden AB: Bokslutskommuniké 2020/2021

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 2020/2021

1 januari - 31 mars 2021. 

Totala intäkter uppgick till 7 039 (6 299) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 002 (494) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 788(383) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till  0,118 (0,057) SEK.

Under det fjärde kvartalet uppgick den organiska nettoomsättningstillväxten till ca 11,7 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR APRIL 2020 - MARS 2021

1 april 2020 – 31 mars 2021. 

Totala intäkter uppgick till 25 197 (23 137) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 4 501 (1 588) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 4 501(1 446) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 3 531(1 103*) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,529 (0,165*) SEK.

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021 motsvarande vinsten efter skatt.

 

*Under räkenskapsåret 2019/2020 belastades rörelseresultatet med sociala avgifter på 142 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda.

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 

Inga väsentliga händelser under fjärde kvartalet.

HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET

Inga väsentliga händelser efter fjärde kvartalet.

VD HAR ORDET

Under räkenskapsårets sista kvartal, januari-mars 2021, uppgick nettoomsättningstillväxten till 11,7 procent med en stark vinstutveckling. För helåret blir nettoomsättning ca 25,2 MSEK och vinst efter skatt blir ca 3,5 MSEK vilket är betydlig förbättring gentemot föregående räkenskapsår.

Lönsamheten under det sista kvartalet blev lite sämre än väntat på grund av mindre lönsamma affärer än förväntat. Vi har tidigare kommunicerat en prisökning för bolagets tjänster efter årsskiftet, dock har detta blivit uppskjutet på grund av för få resurser inom sälj- och marknadsföring. Det har därmed inte blivit en högre växel i sälj- och marknadsföringsarbetet, och det pågår fortfarande ett gediget rekryteringsarbete som förväntas bli färdigt innan juli månad. Ökningen i försäljning- och marknadsföringsarbete förväntas istället bli av i tidig höst.

Vi beräknar som sagt en stark tillväxt för webbyrån och har därmed nyligen tecknat ett hyresavtal med Platzer Fastigheter AB för ett nytt huvudkontor i Göteborgs nya skyskrapa Gårda Vesta, våning 25 av 26. Inflyttning sker i december 2021. Detta möjliggör fler arbetsplatser i Göteborg och kommer dessutom verka som bolagets flaggskepp inom marknadsföring.

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB
 

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2020-03-31, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

 

Kvartalsrapport 1 2021/2022 -                2021-08-30

Kvartalsrapport 2 2021/2022 -                2021-11-29

Kvartalsrapport 3 2021/2022 -                2022-02-25

Bokslutskommuniké 2021/2022 -          2022-05-30

Årsstämma: 2021-09-29. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast 3 veckor innan årsstämman.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021.


 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration