Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-19 07:30:00

Spermosens AB (publ): Spermosens AB delårsrapport januari-juni 2021

Spermosens AB delårsrapport för perioden januari-juni 2021, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under senaste kvartalet:                          

• Spermosens AB nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Spotlight Stock Market. Erbjudandet tecknades till ca 156,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 652%, med ett totalt emissionsbelopp om 29,2 MSEK

• Bolaget erhåller preliminärt patentgodkännande från Europapatentverket

• Första handelsdag 5 maj 2021 på Spotlight Stock Market

• Gemstone Capital A/S utnyttjar sin rätt och tecknar 78 250 aktier i en riktad nyemission

• Spermosens beviljas totalt 700kSEK i bidrag från Vinnova


Väsentliga händelser efter periodens utgång:                           

• Spermosens tillsätter ett Advisory Board

• Rekrytering av Ulrik Nilsson som CFO

• Bolaget erhåller patentgodkännande från Europapatentverket


Perioden januari-juni 2021

- Nettoomsättningen var 28 (7) KSEK.

- Rörelseresultatet var -2 840 (-113) KSEK.

- Resultat före skatt var -3 100 (-113) KSEK.

- Resultat per aktie var -0,44 (-0,02) SEK.

- Soliditeten var 93 (95) %.

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl 07:30 CET.
 

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com
Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på en oberoende forskargrupps upptäckt av det s k JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Utskick från Spotlight Group