Hem

Reports

Publicerat: 2021-08-26 08:00:00

Sustainion Group AB: Delårsrapport januari - juni 2021

Sammanfattning av perioden april – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 033 TSEK (3 036), en tillväxt om 559,8 procent (-2,8). Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 17,0 procent
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 669 TSEK (424), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 13,3 procent (14,0)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 832 TSEK (306)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,01 kr (0,02)

Sammanfattning av perioden januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 293 TSEK (6 443), en tillväxt om 416,7 procent (4,6). Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 5,9 procent
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 045 TSEK (-269), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,1 procent (-4,2)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 609 TSEK (-491)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (-0,04)
 • Soliditet 71,3 procent (-26,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 662 TSEK (-531)

Händelser under perioden april – juni 2021

 • Sustainion genomförde en företrädesemission av 10 079 644 aktier motsvarande 11,6 MSEK som tecknades till 160 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 1 380 procent. Till följd av överteckningen beslutade Styrelsen att utnyttja hela övertilldelningsemissionen om 6,9 MSEK.
 • Sustainion genomförde en riktad emission om 16 miljoner kronor till en begränsad grupp investerare.

VD har ordet

Det andra kvartalet blir det första med alla koncernens dotterbolag medräknade under hela perioden. Under kvartalet har omsättningen ökat i alla tre dotterbolagen jämfört med första kvartalet och koncernen uppvisar en EBITDA-marginal på drygt 13 procent vilket är i linje med bolagets finansiella mål. Den organiska tillväxten var 17 procent vilket också ligger inom målområdet på 10-25 procent. Säljarbetet i dotterbolagen skalas upp även om vi i vissa fall fortsatt upplever svårigheter med att komma ut till kund samt påverkas av försenade leveranser p.g.a. Covid-19. Förhoppningsvis blir det bättre i takt med att allt fler vaccineras.

Som känt övertecknades företrädesemissionen om 11,6 MSEK kraftigt och den 3 maj beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman, att utnyttja en övertilldelningsoption om ytterligare 6,9 MSEK samt att genomföra en riktad emission om 16 MSEK till ett antal långsiktiga och strategiskt bra ägare för att ytterligare bredda ägarkretsen. Bolaget tillfördes därmed ca 34,5 MSEK före emissionskostnader för den fortsatta tillväxten.

Under kvartalet har vi fokuserat på identifierade tillväxtprojekt inom dotterbolagen samt utvärderat potentiella förvärv. Förvärvsobjekt skall passa bra in i Sustainion och komplettera något av våra befintliga bolags verksamhetsområden eller utgöra ett helt nytt område.

Efter kvartalets utgång beslutades att teckna aktier för 3 MSEK i rådande nyemission i power managementbolaget eSite Power Systems AB. Investeringen motsvarar en ägarandel om 4,9 procent av bolaget. Sustainion har även en option att investera ytterligare 7 MSEK senast 2021-09-30 till samma villkor för att öka sin ägarandel till 14,7 procent.

Efter kvartalets utgång förvärvades även 51 procent av aktierna i Elpro i Alingsås Aktiebolag för 5,1 MSEK och därmed blir Elpro Sustainions fjärde dotterbolag. Ytterligare 19 procent av aktierna kommer att förvärvas i två trancher 2024 och 2025 så att Sustainion uppnår 70 procents ägarandel.

Vi ser stor potential i den rådande elektrifieringstrenden och har identifierat eSite och Elpro som spännande bolag med stora möjligheter. eSite är ett ledande bolag inom kraftförsörjning av mobilmaster i länder/regioner med instabil elförsörjning där man med sin produkt bl.a. halverar dieselförbrukningen i befintlig kraftförsörjning med dieselgeneratorer. Elpro är en ledande tillverkare av avancerade automationslösningar och som i nya lokaler skapat en betydande kapacitet för att ta hand om såväl befintliga som nya kunder och dessutom har möjlighet att utveckla egna produkter. Vi ser bra synergier mellan dessa båda bolag och även mellan dem och övriga bolag i gruppen.

Med nya förvärv, spännande utvecklingsprojekt och en påfylld kassa ser jag fram emot en händelserik höst tillsammans med alla duktiga medarbetare och aktieägare!

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB  

Se hela rapporten.

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

 

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration