Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-26 08:45:00

Biofrigas Sweden AB: Biofrigas Sweden AB – Delårsrapport Q2-2021

Biofrigas Sweden AB lämnar delårsrapport för andra kvartalet 2021.

Perioden 1/4 2021 – 30/6 2021       

  • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 0 (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -1 452 (-1 522). Fokus under perioden har legat på fortsatt utveckling och verifiering av CryoSep samt uppbyggnad av framtida organisation och samarbetspartners. Resultatet belastades även av kostnader för nyemission.
  • Resultat per aktie för koncernen uppgick till -0,13 SEK (-0,16).

Väsentliga händelser under perioden                            

  • I april offentliggjorde bolaget utfall i den riktade emissionen om 1 190 476 units innehållande två aktier och en teckningsoption av serie TO1 till en teckningskurs om 12,60 SEK per unit, motsvarande 6,30 SEK per aktie. Emissionslikviden uppgick till 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1 MSEK. Totalt emitterades 2 976 250 teckningsoptioner av serie TO1, varav 1 190 476 i den riktade emissionen och 1 785 774 till befintliga aktieägare i bolaget.
  • Genom den riktade emissionen ökade antalet aktier med 2 380 952, från 8 928 872 till 11 309 824. Aktiekapitalet ökade med 642 857,04 SEK från 2 410 795,44 SEK till 3 053 652,48 SEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 31 mars 2022 till och med den 14 april 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Biofrigas tillföras ytterligare maximalt cirka 28,1 MSEK beroende på teckningskurs.
  • I april hölls årsstämma och där beslutades att godta valberedningens förslag på ny styrelsesammansättning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD.
  • I april meddelades att den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av units och teckningsoptioner.
  • I maj informerade bolaget att första dag för handel av teckningsoptioner serie TO1 på Spotlight Stock Market är den 12 maj 2021.
  • I maj informerade bolaget om att ett samarbete inletts för att kunna erbjuda kunder helhetslösningar för produktion av flytande biogas där grunden för erbjudandet är Biofrigas teknikanläggning CryoSep.

Väsentliga händelser efter periodens utgång              

  • I juli informerade bolaget att ombyggnationen av anläggningen CryoSep inför de avslutande verifieringarna fortskrider enligt tidigare kommunicerad plan.

VD har ordet

Övergripande ser vi fortsatt två marknadssegment som är både tydliga och intressanta för vår teknik; dels lantbruk, primärt med fokus på mindre sådana, dels livsmedelsindustrin ur ett brett perspektiv. Det är viktigt för oss att så fort som möjligt öka vår synlighet i dessa segment genom att bearbeta dessa kundgrupper ännu mer effektivt än tidigare. Under hösten kommer vi därför inleda förstärkningen av vår säljorganisation, vilket kommer bli en både spännande och viktig process för bolaget.

Vi är nu ivriga att börja skörda frukterna av det arbete som vi har lagt ner under det senaste året kring vår teknik. Vi har stora förväntningar på resultatet.  Vårt teknikteam har arbetat, och arbetar fortsatt, intensivt, och har använt hela sitt register av erfarenhet, kompetens och nätverk för att nå fram till en uppdaterad design och en anläggning som är ombyggd för att leverera enligt våra förväntningar. Våra åtgärder senaste kvartalet har tagit oss betydligt närmare målet till en produktionsfärdig anläggning.

Under de senaste veckorna har vi slutfört ombyggnationen och vi arbetar just nu med att genomföra de sista provtryckningarna av anläggningens olika delar för att se att ombyggnationen håller rätt kvalitet - resultatet hittills är som förväntat. Nu påbörjar vi den avslutande isoleringen av de kritiska rör- och kyldelarna på plats för att anläggningen inte ska förlora viktig prestanda och verkningsgrad när den är i drift.

Under de närmaste veckorna kommer vi att starta anläggningen och genomföra ett antal olika försök så att vi verkligen kan säkerställa att tekniken befinner sig på den nivå som vi har strävat efter. Vid den här typen av utvecklingsprocesser vet vi av erfarenhet att det finns stora risker för att det dyker upp händelser som vi inte har kunnat förutse, men jag är övertygad om att vi nu har lagt grunden för en framtida kommersialisering av CryoSep.

Ur ett större globalt perspektiv och i ljuset av IPCC’s senaste rapport känns det extra bra att veta att vi arbetar på ett företag som inte bara drar ett strå till stacken genom att göra saker bättre, utan flera! Jag förväntar att våra politiker kan agera med ansvar, förnuft och beslutskraft i frågan, trots den inte helt okomplicerade politiska situationen som för närvarande råder i landet.

Biofrigas och våra aktieägare har många goda skäl att se fram emot ett mycket spännande och händelserikt andra halvår 2021 – och jag ser fram emot att hålla er fortsatt uppdaterade kring vår utveckling!

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Biofrigas Sweden AB

Prenumeration