Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-30 17:07:39

Provide IT Sweden AB: Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma 29 september 2021 kl. 14.00, Götabergsgatan 20 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 september 2021, och

-b) senast 20 september 2021 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg, eller via e-post till bawan@provideit.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 21 september 2021.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Handlingar

Bolaget håller kopia på redovisningshandlingar tillgängliga från och med 8 september 2021 på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om
 1. a.      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 2. b.     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 3. c.      ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 2. Val av styrelse samt revisor.
 3. Beslut om utdelning.
 4. Stämmans avslutande.

Kommentar till punkt 7b:

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår styrelsen att utdelning lämnas för räkenskapsåret 20/21 i enlighet med styrelsens förslag.

Kommentar till punkt 8:

Styrelsen föreslår att styrelseordförande har ett styrelsearvode på 120 000 Sek. Resterande styrelseledamöter har ett arvode på 80 000 Sek. Huvudägare som Bawan Faraj och Peter Klein erhåller inget styrelsearvode.  

Kommentar till punkt 9:

Styrelsen föreslår omval av följande styrelseledamöter: Torvald Thedéen, Bawan Faraj och Peter Klein. Sedan ny val av Sando Estivhu. Sando har gedigen erfarenhet inom försäljning av B2B-tjänster. Han är för närvarande försäljningschef på marknadsföringsbyrån Be Better Online(BBO Sweden AB). Ett område som är nära besläktat med Bolagets tjänster. Sando kommer att tillföra expertis i styrelsen kring hur Bolaget skapar en skalbar försäljningsavdelning

Styrelsen föreslår att Sören Maxén, Gothia Revision i Göteborg AB, omväljs som revisor.

Kommentar till punkt 10:

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 3.127.171,35 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 0,46 kronor per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 6 oktober 2021. Avstämningsdagen är den 1 oktober 2021.

Utdelningsbeloppet motsvarar vinsten från föregående räkenskapsår avrundat nedåt och utdelningen sker i enlighet med bolagets utdelningspolicy som föreskriver att minst årsvinsterna ska utdelas till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet kräver annat. 

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation


 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration