Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-31 11:50:05

Provide IT Sweden AB: Kvartalsrapport 1 2021/2022

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 1 2021/2022

1 april - 30 juni 2021. 

Totala intäkter uppgick till 7 373(5 918) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 1 501(931) TSEK.  

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 316*(915*) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 1 047*(720*) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,157* (0,108*) SEK.

Under det första kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 24,6 procent.

.  *Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten och är därmed en extraordinär kostnad.  Under det första kvartalet 2021 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 185 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till anställda. Under det första kvartalet 2020 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 16 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till anställda.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

Inga väsentliga händelser under första kvartalet.

HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

Inga väsentliga händelser efter första kvartalet.

VD HAR ORDET

Räkenskapsårets första kvartal april-juni 2021 resulterade i en omsättningstillväxt på 24,6 procent med en stark vinsttillväxt. Vi är nöjda med det finansiella utfallet för kvartalet. Bortser vi från den extraordinära kostnaden (sociala avgifter på aktiegåvor) blir resultatet efter skatt cirka 1,19 MSEK.

För att bolaget ska ha en lönsam tillväxt, har bolagets tjänster nu delats upp i två affärsområden. Webbyrån heter nu Din strategiska digitala byrå. Samt uthyrningen av konsulter heter nu Provide it Consulting.

I den digitala byrån kommer bolaget fokusera på att vara mer strategiska med kunder genom att erbjuda en rådgivningstjänst för att omvandla kunds idé till rätt tekniskt lösningsförslag innan utvecklingsarbete. På så sätt kommer bolaget erhålla större ordervärden vid utveckling av webbaserade lösningar, samt ha en mer strategisk relation med kunderna. Detta möjliggör även ett högre pris än tidigare. Efter rekryteringsarbete arbetar för närvarande i affärsområdet tre säljare. Det kommer även krävas resurser inom marknadsföring för att stötta säljteamet.   

Uthyrningsverksamheten får ett eget affärsområde, Provide it Consulting. Detta resulterar i att det blir lättare att rekrytera erfarna utvecklare för uthyrning till kunder när det finns ett eget affärsområde som fokuserar enbart på uthyrning.   

För att möjliggöra satsningen inom affärsområdena har bolaget rekryterat flera seniora personer. Detta medför högre personalkostnader än tidigare. Med tanke på att de behöver uppstartstid så kommer lönsamheten belastas för det andra kvartalet juli-september.

.Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

 

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2021-06-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 2 2021/2022 -                2021-11-29

Kvartalsrapport 3 2021/2022 -                2022-02-25

Bokslutskommuniké  2021/2022 -          2022-05-30

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021.


 

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration