Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-23 09:33:27

Shortcut Media AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Shortcut Media AB (publ)

Aktieägarna i Shortcut Media AB (publ), org. nr 556849-1830 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 oktober 2021, kl. 15:00 på Ynglingagatan 15 (dotterbolaget Bond Street Films kontor).

Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 29 september 2021, dels senast den 1 oktober 2021 anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till peter.soderlind@shortcutmedia.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.shortcutmedia.se. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 29 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 1 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
  8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av högst 142 860 teckningsoptioner till säljarna av Stark Film & Event Holding AB på följande villkor. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 21 oktober 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 2 till 16 maj 2023 till en kurs om 5 kr per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ges ut mot ett vederlag om 1,05 kronor per teckningsoption vilket motsvarar bedömt marknadsvärde. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas senast i samband med teckning. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 15 714,60 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget genom det förvärvsavtal bolaget ingått i samband med förvärv av Stark Film & Event Holding AB åtagit sig att emittera teckningsoptioner till säljarna.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst 2 500 000 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för stämman och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Bolaget har 10 777 199 aktier och röster.

_____________________

Shortcut Media AB (publ)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration