Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-29 17:26:44

Provide IT Sweden AB: Kommuniké från årsstämma den 29 september 2021

Provide IT Sweden AB (publ) avhöll årsstämma den 29 september 2021
enligt kallelse.

 

 

Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

7 a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen
resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020/2021.

7 b) Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen.

7. c) Stämman beslutade att styrelseledamöterna samt verkställande
direktören ska beviljas ansvarsfrihet. Det antecknades att styrelsens
ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om
ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

8. Stämman beslutade att styrelsearvodena kvarstår oförändrade.

9. Till ordinarie styrelseledamöter beslutades om omval av Torvald
Thedéen, Bawan Faraj och Peter Klein. Val av ny styrelseledamot Sando Estivhu. Gothia
Revision i Göteborg AB, omvaldes som revisionsbyrå i enlighet med
styrelsens förslag.

10.Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
vinstutdelning med ett belopp om 3.127.171,35 kronor fördelat lika på
det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om
0,64 kronor per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st
aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och
inte senare än 6 oktober 2021. Avstämningsdagen är den 1 oktober
2021.


 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration