Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-10 08:30:00

Infracom Group AB: Delårsrapport kvartal 3 2021

TREDJE KVARTALET 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 67,7 Mkr (54,2 Mkr), 25 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen fördelat på affärsområde: InfraCom Communications 37,8 Mkr (30,8 Mkr) och InfraCom Managed Services 29,9 Mkr (23,4 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 14,3 Mkr (11,3 Mkr)

EBIT-marginal: 21 % (21 %)

Resultat före skatt: 13,3 Mkr (11,0 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 0,36 kr (0,30 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 11,6 Mkr (13,6 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,2 Mkr (0,9 Mkr)

Nettoskuld/justerad EBITDA: x0,4 (x0,1)

Totalt aktier per 2021-09-30: 31 114 284 (30 875 036), inga utspädningseffekter förekommer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

NIO MÅNADER 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning: 198,0 Mkr (161,3 Mkr), 23 % tillväxt mot föregående år

Försäljningen fördelat på affärsområde: InfraCom Communications 109,9 Mkr (95,7 Mkr) och InfraCom Managed Services 88,1 Mkr (65,6 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT): 42,6 Mkr (34,3 Mkr)

EBIT-marginal: 22 % (21 %)

Resultat före skatt: 41,8 Mkr (33,4 Mkr)

Resultat efter skatt per aktie: 1,07 kr (0,86 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 38,1 Mkr (31,7 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,8 Mkr (1,7 Mkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: https://infracom.se/investerare/

Göteborg 9 september 2021

InfraCom Group AB

Styrelse och VD

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82

Läs mer hos Cision
Läs mer om Infracom Group AB

Prenumeration