Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-30 15:08:00

Provide IT Sweden AB: Kvartalsrapport 2 2021/2022

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 2 2021/2022

1 juli - 30 september 2021. 

Nettoomsättning uppgick till 5 400 (5 925) TSEK. 
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 497 (1 564) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 393(1 227) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,059 (0,184) SEK.


 

FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅR 2021/2022

1 april - 30 september 2021. 

Nettoomsättning uppgick till 12 767 (11 775) TSEK. 
Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 1 999(2 495) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 814(2 479) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 1 440*(1 947*) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,216* (0,292*) SEK.

*(extraordinär kostnad) Under halvåret 2021/2022 belastades rörelseresultatet med sociala avgifter på 185 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda. Under halvåret 2020/2021 belastades rörelseresultatet med sociala avgifter på 16 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda.

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 

27 augusti 2021

Vid pågående revisionsarbete för avslutat räkenskapsår 2020.04.01-2021.03.31 har det uppdagats att det föreligger minskning för balansposten upparbetade ej fakturerade intäkter. Totalt 501 tkr, framförallt på grund av att en kund har försatts i konkurs. Minskning av denna balanspost motsvarar minskning i totala intäkter. Sedan även en nedskrivning av kundfordringar på 13 tkr. Därmed minskas intäkterna för räkenskapsåret med 501 tkr och kostnader ökar med 13 tkr. Detta motsvarar minskning av räkenskapsårets resultat med 404 tkr. Nytt resultat efter skatt blir istället 3,127 MSEK. Detta påverkar inte tidigare rapporterad kassaflöde.

29 september 2021

Provide IT Sweden AB (publ) avhöll årsstämma den 29 september 2021

enligt kallelse.

HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET


21 oktober 2021

Som ett led i bolagets tillväxtplan och varumärkesförändring har bolaget tillsatt Sando Estivhu som sälj- och marknadschef, en roll som ingår i bolagets ledningsgrupp. I den här ledande befattningen kommer Sando att ta fullt ansvar för att leda försäljningen och marknadsföringen.

VD HAR ORDET

Det andra kvartalet, juli-september 2021, resulterade i en lägre nettoomsättning och vinst efter skatt än jämförande period. Detta beror på flera faktorer, dels fler veckor semester för de anställda än tidigare och färre uthyrda(konsulter) personal än jämförande period. En annan orsak är etableringen av den nya säljavdelningen för byråverksamheten. Förändring av varumärket som påbörjades efter årsskiftet har inneburit ändringar i processer och personal. Vår kundmålgrupp är större företag än vi har inriktat oss på tidigare och därmed större ordervärden. Som meddelat i föregående kvartalsrapport har vi adderat en obligatorisk tjänst innan projektarbete (design- och utvecklingsarbete) förstudien/rådgivningstjänsten Digitalisera rätt, för att säkerställa att det finns rätt förutsättningar för ett framgångsrikt projekt. Detta är i enlighet med ett mer premium varumärke och därmed ett högre arvode. Vi blir mer strategiska med kunder och kan ta oss an större uppdrag. För att påbörja etablering av det nya varumärket behövs en mer relationsbyggande säljavdelning. Detta innebär tyvärr längre ledtider från prospektering till genomförd affär samt investeringar i marknadsföringsaktiviteter. Det har behövts mer erfaren personal som tidigare meddelat så tynger det kvartalet, på så sätt lägre vinstmarginal.

I oktober månad bestämde vi att vår styrelseledamot Sando Estivhu blir operativ i bolaget med rollen sälj- och marknadschef. Vi anser att det är nödvändigt med en erfaren säljchef för att kunna skapa en skalbar försäljning. Sen dess har vi förändrat försäljning och marknadsföring vilket har resulterat i förändringar av personal och aktiviteter. Detta har inneburit en försening i de positiva effekterna från sälj- och marknad. Vi beräknar att allt pågående och kommande arbete kommer medföra positiv påverkan från och med april-juni 2022.

I vårt andra affärsområdet, konsultverksamheten, har det också varit en lång uppstartssträcka. Här är flaskhalsen framförallt rekrytering av erfarna systemutvecklare. Processerna och varumärket är nu på plats och vi headhuntar dagligen. Därefter är det en väntetid innan personal kan börja och sedan en kort tidsperiod för att hitta ett lämpligt uppdrag. Vi räknar med rekryteringar under januari-mars 2022, vilket även här bör ge en positiv påverkan på nettoomsättning och resultat under 2022.

Sammanfattningsvis, så underskattade vi tiden för att etablera ett nytt varumärke. Däremot känner vi oss trygga med att det är rätt satsning, och att det kommer leda till tillväxt och stark lönsamhet. Vi vill inte utveckla företag i samma riktning som tidigare. Vi trodde att det fanns en lönsam skalbar modell, vilket visade sig inte vara helt korrekt. Vi har erfarenheten och har nu justerat, vår målsättning är att nu en gång för alla ha processerna på plats för att kunna skala kvartal efter kvartal med stark lönsamhet. Detta är snart på plats.   

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2021-09-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 3      2021/2022 -        2022-02-25
Bokslutskommuniké 2021/2022 -        2022-05-30

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR. 

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration